14.03.14
Kinnitatud Mäksa vallavolikogu 21.01.2008.a. määrusega nr 2

I ÜLDSÄTTED


§ 1 Raamatukogu nimi

Raamatukogu ametlik nimi on Võõpste Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).


§ 2. Raamatukogu asukoht ja aadress

Raamatukogu asub Tartumaal Mäksa vallas Võõpste külas, sihtnumber on 62316.


§ 3. Raamatukogu õiguslik seisund

(1)  Raamatukogu on Mäksa valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mäksa Vallavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.

(2)  Raamatukogu kõrgemalseisev asutus on Mäksa Vallavalitsus.

(3)  Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(4)  Raamatukogu teeninduspiirkond on Mäksa valla Võõpste, Aruaia, Veskimäe, Kaarlimõisa, Kastre, Mäksa, Sarakuste ja Tigase külad.


II RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED


§ 4. Tegevuse eesmärk ja korraldamine

Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Mäksa valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.


§ 5. Raamatukogu ülesanded

(1)  Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

(2)  Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1)  osutab lugejale raamatukogu põhi- ja eriteenuseid;

2)  komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;

3)  tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;

4)  peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;

5)  korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;

6)  koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;

7)  teeb teatme-bibliograafilist tööd;

8)  korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;

9)  teeb koostööd teiste raamatukogudega.

(3)  Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

(4)  Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Mäksa Vallavolikogu poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.


 

III RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE


§ 6. Raamatukogu tegevuse korraldamine

(1)  Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja (edaspidi juhataja), kelle haridus vastab rahvaraamatukogu seaduses sätestatud nõuetele.

(2)  Juhataja kinnitab ametisse Mäksa Vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

(3)  Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(4)  Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat raamatukogu nõukogu.


§ 7. Juhataja

Raamatukogu juhataja:

1)  tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;

2)  vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;

3)  tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

4)  sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;

5)  annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;

6)  teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu  põhimääruses;

7)  annab vähemalt kord aastas vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta;

8)  korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;

9)  täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.


§ 8. Raamatukogu nõukogu

(1)  Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on organ raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

(2)  Nõukogu nõustab juhatajat ja teeb Mäksa Vallavolikogule ja Mäksa Vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu teeninduse korralduse kohta.

(3)  Nõukogu koosseisu kinnitab Mäksa Vallavalitsus korraldusega.

(4)  Nõukogul on  vähemalt 5 liiget, kelle volitused kestavad 4 aastat.  Nõukogusse kuuluvad vähemalt 2 lugejate ja 2 raamatukogu töötajate esindajat ning üks kohaliku omavalitsuse esindaja.

(5)  Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

(6)  Nõukogu pädevus ja ülesanded on:

1)  raamatukogu eelarve eelnõu läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;

2)  juhataja koostatud ja Mäksa Vallavolikogule esitatavate raamatukogu kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja selle kohta arvamuse avaldamine;

3)  ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

(7)  Nõukogul on õigus:

1)  saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

2)  nõuda juhatajalt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;

3)  teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

(8)  Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

(9)  Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemlt 3 liiget.


§ 9. Raamatukogu töötajad

(1)Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab Mäksa Vallavalitsus.

(2) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu või ameti- ja tööjuhendiga.


§ 10. Raamatukogu arhiiv

(1) Raamatukogu arhiivis säilitatakse raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente.

(2) Raamatukogu arhiivi korrastamine ja säilitamine toimub vastavalt õigusaktides sätestatule.


 

IV KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA


§ 11. Raamatukogu kogud

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Mäksa Vallavolikogu kehtestatud korras.


§ 12. Raamatukoguteenindus

(1)  Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

(2)  Raamatukogu põhiteenused osutab raamatukogu tasuta.

(3)  Raamatukogu eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasides jne.) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Mäksa Vallavalitsus.

(4)  Raamatukogu teeninduse korraldus sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab Mäksa Vallavolikogu.

(5)  Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

(6)  Raamatukogu töötajad abistavad vajadusel isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.


§ 13. Lugeja

(1)  Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isik, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära rahvaraamatukogu kasutamise õigus.

(2)  Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab Mäksa Vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

(3)  Raamatukogu põhiteenused on lugejale tasuta.

 

V VARA, FINANTSEERIMINE, JÄRELVALVE


§ 14. Raamatukogu vara

Raamatukogu kasutuses on Mäksa valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt Mäksa Vallavalitsuse kehtestatud korrale.


§ 15. Finantseerimine

(1)  Raamatukogul on oma alaeelarve Mäksa valla eelarves.

(2)  Raamatukogu eelarve eelnõu esitab raamatukogu juhataja pärast selle heakskiimist nõukogu poolt Mäksa Vallavalitsusele vastavalt kehtestatud korrale.

(3)  Raamatukogu tulud moodustuvad:

1)  valla eelarvest eraldatud vahenditest;

2)  Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;

3)  annetustest ja sponsorlusest;

4)  fondide ja sihtkapitalide eraldistest;

5)  põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;

6)  muudest laekumistest.

(4)  Raamatukogu kulud on:

1)  personalikulu;

2)  teavikute soetamise kulud;

3)  majandamiskulud.

(5)  Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab Mäksa Vallavalitsus.


§ 16. Järelvalve

(1) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Mäksa Vallavalitsus. 

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

 

VI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE


§ 17. Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1)  Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mäksa Vallavolikogu.

(2)  Raamatukogu korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Mäksa Vallavolikogu otsuse alusel Mäksa Vallavalitsus.

(3)  Raamatukogu ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Mäksa Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 

VII LÕPPSÄTTED


§ 18. Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mäksa Vallavolikogu.


§ 19. Määruse jõustumine

(1)  Määrus jõustub 28. jaanuaril 2008.a.

Tunnistatakse kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 25.09.2000 otsus nr 30 "Võõpste raamatukogu põhimääruse kinnitamine".
Toimetaja: ANDRI VIINALASS