14.03.14

§ 1 Üldsätted

(1)  Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Võõpste Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

(2)  Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.
 

§ 2 Teeninduse korraldamine
(1)  Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi  esitamisel.

(2)  Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3)  Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

(4)  Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(5)  Osutatavad eriteenused (paljundus, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Mäksa Vallavalitsus.

(6)  Suuremahulised kopeerimistööd (üle 10 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

 
§ 3 Lugejate registreerimine
(1)  Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:

1)  nimi;

2)  sünniaeg/isikukood

3)  elukoht (aadress, postiindeks);

4)  telefon;

5)  lugejarühm: täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane);

(2)  Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

(3)  Lugejakaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastustuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

(4)  Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

(5)  Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine).

(6) Koolieelikud registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).
 

§ 4 Kojulaenutus
 (1)  Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis. Lugejat teavitatakse tagastustähtajast.

(2)  Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, kohapeal kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

(3)  Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 10 teavikut.

(4)  Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 14 kalendripäeva.

(5)  Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

(6)  Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

(7)  Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(8)  Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

(9)  Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(10)  Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.- krooni teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(11)  Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Mäksa Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(12)  Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Mäksa Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(13)  Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:

1)  lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Mäksa vald;

2)  see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(14)  Paragrahv 2 lõige 5, paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud rahalised summad laekuvad Mäksa valla eelarvesse.

 
§ 5 Sisekord
(1)  Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(2)  Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

(3)  Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine, lärmi tekitamine.

(4)  Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

 

§ 6 Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mäksa Vallavolikogu.

Toimetaja: ANDRI VIINALASS