26.07.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                             26. juuli 2017 a. nr 1-2/8

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 31. juulil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine.
  Lisa1
  Lisa2

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Loa andmine teede talihoolduse riigihanke korraldamiseks.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Kohalike teede inventariseerimise tulemuste kohta ettepanekute esitamine.
  Teed
  Kaart

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Sudaste külas Metsaveere ja Veski kinnistul ning lähialal Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Poka külas Poka-Vesiveski kinnistu katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Sudaste külas Kisla kinnistu katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Tigase külas Raja kinnistu katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Melliste külas kahe kinnisasja Ristiku ja Kiviaia vahelisel piiride muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.06.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                             7. juuni 2017 a. nr 1-2/6

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 12. juunil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Aruaia külas Metsalaane kinnistu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Sarakuste külas kahe kinnisasja Jõekääru ja Kööni vahelisel piiride muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Veskimäe külas Tamme kinnistu maatüki jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Sarakuste külas Tammejärve kinnistu jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Tammevaldma külas Pilliroo kinnistu jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.
  Skeem

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  Majandusaasta aruanne
  2016 eelarve,
  vandeaudiitori aruanne,
  revisjonikomisjoni koosoleku protokoll,
  vallavalitsuse 30.05.2017 istungi protokoll,
  vallavalitsuse 09.06.2017 istungi protokoll

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

            Informatsioon: Tartumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek Tartumaa omavalitsustele

 Tartumaa ühistranspordikeskuse moodustamiseks.

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
19.04.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                             19. aprill 2017 a. nr 1-2/4

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 24. aprillil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Riigi omandisse jäetavatele maaüksustele Mäe tee 31, Uuemehitse, Uuemäe ja Pargivälja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Sudaste külas Väike-Miko kinnistu  ja Miko kinnistu  vahelisel piiride muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäletjärve külas Ööbiku kinnistu ja Saluoksa kinnistu vahelisel piiride muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäletjärve külas Sulbimetsa katastriüksuse  jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Maanteameti märkused, Maaameti märkused, Keskkonnaameti märkused
  Üldplaneeringu materjalide link

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Sudaste külas Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Detailplaneeringu materjalid

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa Vallavolikogu 22.02.2016.a otsuse nr 9 "Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012.a määruse nr 12 "Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord" muutmine

        Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Lisa

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal
 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
8.03.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                             08. märts 2017 a. nr 1-2/3

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 13. märtsil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1.      Mäksa valla 2017. aasta eelarve vastu võtmine
Eelarve, seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

2.      Mäksa Vallavolikogu 23.03.2015.a määruse nr 2 "Mäksa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga määrad ja tingimused" muutmine

        Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

3.      Loa andmine Melliste keskusehoone ideekonkursi korraldamiseks
Lähteülesanne

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

4.      Volituse andmine korraldatud jäätmeveo ühishanke korraldamiseks

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

5.      AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

6.      Kastre külas riigi omandisse jäetavatele Kastre metskond 153, Kastre metskond 154 ja Kastre metskond 155 maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Lisa 153 mü, lisa 154 mü, lisa 155 mü

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

7.      Vallavanemale töötasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
15.02.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                        15. veebruar 2017 a. nr 1-2/2

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 20. veebruaril 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1.      Mäksa valla 2017. aasta eelarve II lugemine
          eelarve, seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

2.      Mäksa Vallavolikogu 23.03.2015.a määruse nr 2 "Mäksa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga määrad ja tingimused" muutmine

        Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

3.      Vana-Kastre külas Altenturmi ja Kunimäe tee L2 kinnisasjade vahelise piiri muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine Kunimäe tee L3 transpordimaa kinnistu vallale omandamiseks

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

4.      Loa andmine Melliste keskusehoone ideekonkursi korraldamiseks
          lisa1, lisa2
 

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

5.      Revisjonikomisjoni 2017. a tööplaani kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaan Kiisler

 

6.      Vallavanema puhkusele lubamine
          lisa

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

7.      Vallavanemale töötasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
18.01.17

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                        18. jaanuar 2017 a. nr 1-2/1

   

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 23. jaanuaril 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

Arutlusele tulevad küsimused:

1.      Sarakuste külas Verevsoo katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

2.      Tammevaldma külas Vainupõllu katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

        Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

3.      Vana-Kastre külas Metsasaksa katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

4.      Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

5.      Riigi omandisse jäetavatele Kaarlivälja ja Meoseniidu maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
          Kaarlivälja, Meoseniidu

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

6.      Riigi omandisse jäetavale 45 Tartu-Räpina-Värska tee maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
          Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

7.      Transpordimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
           Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

8.      Võrukülas kasutusvaldusse antavatele Tsöörimetsa ja Tsööripõllu maaüksustele sihtotstarbe määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

9.      Vallale kuuluva kinnistu võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

10.  Tulemustasu maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
16.12.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                        16. detsember 2016 a. nr 1-2/25

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 21. detsembril 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1.      Mäksa valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine
Seletuskiri
Eelarve

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

2.      Mäksa valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine
Seletuskiri
Eelarve

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

3.      Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine
 
Protokoll

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

4.      Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kinnitamine
Õiend

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

5.      Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Leping
 Lisa1, Lisa2, Lisa3, Lisa4, Lisa5, Lisa6

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

6.      Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär  Janika Scarlet Laagus

 

7.      Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: vallasekretär  Janika Scarlet Laagus

 

8.      Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär  Janika Scarlet Laagus

 

9.      Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks ja maamaksu soodustuste aluste määramine Mäksa vallas

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

10.  Mäksa valla teehoiukava aastateks 2017-2023 kinnitamine

Teehoiukava

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

11.  Melliste Algkool-Lasteaia arengukava aastateks 2017 - 2021 kinnitamine
Arengukava

           Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

12.  Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lisa

Materjalid google drives

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

13.  Tammevaldma külas Võllimäe katastriüksuse jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine.

Lisa

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.11.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                         12. november 2016 a. nr 1-2/25

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 17. novembril 2016 kell 16.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Võrukülas hoonestusõigusega riigimaa Tsööri maaüksusele sihtotstarbe määramine

Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Vastus Luunja Vallavolikogu 06.10.2016. a otsusele nr 75

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

 1. Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Seletuskiri

Ühinemislepingu projekt

Ühinemislepingu õigusaktid

Ühinemispiirkonna kaart

Mäksa valla 2015. a majandusaasta aruanne

Haaslava valla 2015. a majandusaasta aruanne

Võnnu valla 2015. a majandusaasta aruanne

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

 1. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Ühekordse toetuse maksmine Mäksa valla elanikuks registreerunule

                   Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.10.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                          12. oktoober 2016 a. nr 1-2/22

 

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 17. oktoobril 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 

 1. Agalioja tee avalikku kasutusse määramine

Lisa 1

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Audiitori valimine

Lisa 1

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Võõpste külas hoonestusõigusega riigimaa Väike-Varese maaüksusele sihtotstarbe määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Riigi omandisse jäetavatele maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Sikalaane

Mustalaane

Kivilatuka

Tatrikulaane

Mooritseniidu

Kuusesalu

Savivälja

Mooritsesalu

Savilaane

 

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Lisa

           Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016. a otsuse nr 36 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" muutmine.

           Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

Informatsioon: Planeeritava jäähalli rajamise projekti tutvustus.

Lisa1, Lisa2

Projekti tutvustaja Mati Madisson.

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
7.09.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                       07. september 2016 a. nr 1-2/19

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 12. septembril 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1.      Mäksa valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Seletuskirieelarve

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

2.      Tee avalikku kasutusse määramine

Lisa: Kalliku

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

3.      Vallale kuuluvate kinnistute võõrandamine enampakkumise korras (Kaagvere saun-garaaz)

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

4.      Vallale kuuluva kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Poka ait-kuivati)

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

5.      Mäksa valla teehoiukava 2017-2023 algatamine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

6.      Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Veevõtu, Kastresadama, Aabitsa, Heiti, Kalliku

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

7.      Riigi omandisse jäetavatele  maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

8.      Veskimäe külas Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Failid: https://drive.google.com/folderview?id=0B-l9ln9dZljyT3IxWWRWZTJIMk0&usp=sharing

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

9.      Melliste külas Männi kinnistu (reg.nr 499304) jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

10.  Mäksa Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
20.07.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                20. juuli 2016 a. nr 1-2/17

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 25. juulil 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Tee avalikku kasutusse määramine

Lisa

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Võõpste külas Albre kinnistu maatüki jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Mati Möller

 

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks

Ettekandja: vallavolikogu esimees Mati Möller

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
15.06.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                15. juuni 2016 a. nr 1-2/12

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 20. juunil 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Mäksa valla 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
  Vandeaudiitori aruanne
  Revisjonikomisjoni materjalid

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla  osalemine mittetulundusühingus Vooremaa Geopark
  asutamislepingu eelnõu
  põhikirja eelnõu

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Maaüksuste munitsipaalomandisse  taotlemine ning sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (5 otsuse eelnõud)
  Otsus1
  Otsus2
  Otsus3
  Otsus4
  Otsus5

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Teede avalikku kasutusse määramine
  Heiti tee
  Hundiuru
  Uiga
  Veevõtu
  Parveotsa
  Kastresadama

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Kalda 2 kinnistu ja lähiala randumisala detailplaneeringu kehtestamine
  situatsiooniskeem
  ol.olukord
  kontaktvöönd
  põhijoonis
  tehnovõrgud
  illustratsioon
  lisad
   

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala DP KSH mittealgatamine
  eelhinnang

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

      Informatsioon:
1. TASi rahastamismudel ja liikmemaksude arvestuse tutvustamine

                                         Ettekandja: TASi esindaja

                              2. Volikogu esindaja määramine MAL direktori valimise komisjoni

                                         Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

 

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
11.05.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                 11. mai 2016 a. nr 1-2/9

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 16. mai 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Toimetulekuraskustes isikutele täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Poka külas asuva rajatise peremehetuks tunnistamine ja teenindusmaale katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Kohalike teede nimekirjas olevate avalikult kasutatavate teede nimetuste korrigeerimine

Lisa1, Lisa2, Lisa3, Lisa4

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Lisa1_2, Lisa3, Lisa4, Lisa5

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Tammevaldma külas hoonestusõigusega riigimaa Uuekoiksi maaüksusele sihtotstarbe määramine

Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Riigi omandisse jäetavale Vahemetsa maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Veskimäe külas Kirsi kinnistu maatüki jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine

Maa- ja majanduskomisjoni protokoll

Kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll

Eelarvekomisjoni protokoll

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

 

      Informatsioon: Sotsiaalkorteri Kaagvere 8-4 arutelu

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
23.03.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                 23. märts 2016 a. nr 1-2/5

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 28. märtsil 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Puudega lapse hooldajatoetuse kord

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 17.10.2011.a otsuse nr 39 "Munitsipoolomandis oleva ruumi kinnitamine sotsiaaleluruumiks" kehtetuks tunnistamine
  Lisa: 17.10.2011. a otsus nr 39

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Kaarlimõisa külas Telliskivi katastriüksuse (50101:006:0110) jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Kaarlimõisa külas hoonestusõigusega riigimaa Uuekede maaüksusele sihtotstarbe määramine
  Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Revisjonikomisjoni 2016. a tööplaani kinnitamine
   

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaan Kiisler

 

      Informatsioon: Täiendav vastus revisjonikomisjoni aktile Võõpste raamatukogu kohta

                 Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
17.02.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                          17. veebruar 2016 a. nr 1-2/3

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 22. veebruaril 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Mäksa valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016.a määruse nr 1 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla 2016. aasta eelarve
  Eelarve
  Seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 23.03.2015.a määruse nr 2 "Mäksa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga määrad ja tingimused" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 22.04.2013.a määruse nr 7 "Hooldekodu Härmalõng põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
  Asukohaplaan Melliste
  Asukohaplaan Tigasenuka Agali
  Asukohaplaan Vana-Kastre
  Asukohaplaan Viira Eksi

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Revisjonikomisjoni 2015 a. aruanne ja 2016 a. tööplaani kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaan Kiisler

 

 1. Esindajate nimetamine valdade ühinemiskonsultatsioonide komisjonidesse
  Kokkuvõte valdade esindajate kohtumisest

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
16.02.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                       10. veebruar 2016. a nr 1-2/2

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 15. veebruaril (istung toimub 22.veebruaril) 2016. kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Mäksa valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016.a määruse nr 1 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla 2016. aasta eelarve
  Eelarve
  Seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa Vallavolikogu 23.03.2015.a määruse nr 2 "Mäksa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga määrad ja tingimused" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa Vallavolikogu 22.04.2013.a määruse nr 7 "Hooldekodu Härmalõng põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
  Asukohaplaan Melliste
  Asukohaplaan Tigasenuka Agali
  Asukohaplaan Vana-Kastre
  Asukohaplaan Viira Eksi

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Revisjonikomisjoni 2015 a. aruanne ja 2016 a. tööplaani kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Esindajate nimetamine valdade üihineniskonsultatsioonide komisjonidesse
  Kokkuvõte valdade esindajate kohtumisest
   

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
20.01.16

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                          20. jaanuar 2016 a. nr 1-2/1

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 25. jaanuaril 2016 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Päevakorra projekt:

 1. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Ettekandja: vallasekretär Janika Scarlet Laagus

 1. Mäksa Vallavolikogu 23.03.2015.a määruse nr 2 "Mäksa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga määrad ja tingimused" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla 2016. aasta eelarve
  Eelarve
  Eelarve seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa vallas aadressikohtade (Agrokeskuse väikekoht, Kaagvere keskus, Poka tee) määramine ja kohanimeregistrisse kandmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Vallavanema puhkusele lubamine
  Vallavanema puhkuseavaldus

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 1. Tulemustasu maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller

 1. Sarakuste külas Veskimetsa maaüksusele sihtotstarbe määramine
  Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Riigi omandisse jäetavale Jaaguniidu maaüksusele Tammevaldma külas katastriüksuse sihtotstarbe määramine
  Asendiplaan

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Kaarlimõisa külas Mäeotsa kinnistu maatüki jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Tammevaldma külas Vainu kinnistu maatüki jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Võõpste külas Malmila kinnistu ja Niiluse kinnistu vahelisel piiride muutmisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa Vallavolikogu 21.02.2000.a otsuse nr 8 "Vabade põllumaade erastajate nimekirja kinnitamine" osaline muutmine
  2000.a otsus nr 8

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
9.12.15

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE

9. detsember 2015 a. nr 1-2/14

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 14. detsembril 2015 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Mäksa Vallavolikogu 20.01.2014.a määruse nr 2 "Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja töö kord" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks ja maamaksu soodustuste aluste määramine Mäksa vallas

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine
  Lisaeelarve
  Lisaeelarve seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2018 kinnitamine
  Terviseprofiil
  Terviseprofiili tegevuskava 2016-2018

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Riigi omandisse jäetavatele maaüksustele Kastre metskond 105, Kastre metskond 106, Kastre metskond 111, Kastre metskond 128, Kastre metskond 133, Kastre metskond 147 katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostaja määramine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla 2016. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine
  Eelnõu
  Eelnõu seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Vallavalitsuse ettepanek Mäksa valla vabaühenduste tegevuse toetuse piirmäära kehtestamise kohta

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MART KEERUTAJA
21.10.15

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                   21. oktoober 2015 a. nr 1-2/13

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 26. oktoobril 2015 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Veskimäe külas Kalda 2 kinnistu (kat.tunnus 50101:006:0452) ning lähiala randumisala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

DP seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrgud

illustratsioon

Ettekandja: ehitus- ja keskkonnanõunik Andre Kaareste

 

 1. Sudaste külas Suure-Uiga 1 kinnistu maatüki (kt 50101:001:0451) jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks

jagamisskeem

Ettekandja: ehitus- ja keskkonnanõunik Andre Kaareste

 

 1. Aruaia külas Luha kinnistu maatüki (kt 50101:006:0443) jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks   

jagamisskeem

     Ettekandja: ehitus- ja keskkonnanõunik Andre Kaareste

 

 1. Sudaste külas Kangro kinnistu maatüki (kt 50101:001:0311) jagamisel katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja volituste andmine transpordimaa vallale omandamiseks

jagamisskeem

      Ettekandja: ehitus- ja keskkonnanõunik Andre Kaareste

 

 1. Mäksa valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine

seletuskiri

2015 I lisaeelarve

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Mäksa valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine

seletuskiri

eelarvestrateegia

      Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Hooldekodu Härmalõng hallatava asutusena tegevuse lõpetamine ning sihtasutuse moodustamine

Maa- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 10.08.2015

Lühiülevaade hooldekodu Härmalõng võimalikest arengutest

SA Härmalõng põhikiri

Ettepanek valdadele

Lisa 1 Asutamisleping

      Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 1. Konsultatsioonide alustamine valdade võimalikuks ühinemiseks

Töögrupi memo

 

Ettekandja: volikogu esimees Mati Möller


Mati Möller

Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
23.09.15

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE

23. september 2015 a. nr 1-2/12

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 28. septembril 2015 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Mäksa valla vabaühenduste toetamise kord

seletuskiri

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa Vallavolikogu 20.07.2015.a otsuse nr 24 „Mäksa vallavolikogu 9.12.2013. a otsuse nr 70 „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine" muutmine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Melliste Algkool-Lasteaia lasteaiakoha tasu kehtestamine

seletuskiri

hoolekogu arvamus kohatasu kohta

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla arengukava mittemuutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees
Toimetaja: MART KEERUTAJA
26.08.15

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                      26. august 2015 a. nr 1-2/11

 

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 31. augustil 2015 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

Päevakorra projekt                                                                                                 31. august 2015 a.

 

 1. Riigi omandisse jäetavatele  maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine,
  asendipaanid

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Kaagvere külas valla omandisse kuuluva Hõbekuuse kinnistu (kt 50101:001:0189) otsustuskorras koormamine hoonestusõigusega ehitise omanike kasuks

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Mäksa valla ja Võnnu valla üldhooldusteenust osutavate asutuste liitumisläbirääkimiste alustamine

Ettekandja: Mati Möller

 

Informatsioon:

1. Ettevalmistused võimalike taudikahjude(seakatk) likvideerimiseks.

2. Sotsiaalministeeriumi pöördumine kohalike omavalitsuste poole seoses  pagulaste  vastuvõtmisega.

                           Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal   

Toimetaja: MART KEERUTAJA
8.12.15

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                                                              15. juuli 2015 a. nr 1-2/9

Istungi ülekanne

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 20. juulil 2015 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas.

 

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Mäksa vallavolikogu 9.12.2013. a otsuse nr 70 „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

 1. Riigimaantee taotlemine munitsipaalomandisse

Ettekandja: vallavanem Timo Reinthal

Informatsioon: Lühiülevaade hooldekodu Härmalõng võimalikest arengutest.

SA Võnnu Haigla 7.12.2014.a koostööettepaneku alusel moodustatud komisjoni poolt koostatud ühendatud üldhooldusasutuse äriplaani projekt koos 2015-2018.a eelarve kavaga.

Ettekandjad: vallavanem Timo Reinthal ja SA Võnnu Haigla juhatuse liige Margus Pleksner

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

 

03

Toimetaja: MART KEERUTAJA