18.05.17

Mäksa vallas tegutsevatelt MTÜ-delt ootame taotlusi järgmisteks tähtaegadeks:
1) tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 01. oktoobriks;
2) sündmusetoetuse ja projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlus poolaasta kohta 01. aprilliks ja 01. oktoobriks;
3) ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva.

info@maksavald.ee

Toimetaja: ÜLLE SEIRE
7.10.15

Mäksa valla vabaühenduste toetamise kord

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Mäksa valla vabaühenduste toetamise kord reguleerib mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ja eraisikute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri- spordi- noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimusi ja korda.

(2) Mäksa valla vabaühenduste toetamise kord (edaspidi kord ) reguleerib Mäksa valla eelarvest kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja tegevuseks toetuse taotlemise, eraldamise ja maksmise korraldamist ning järelevalve teostamist.

 (3) Korra kehtestamise eesmärk on regionaalarengu teostamine läbi omaalgatusliku tegevuse toetamise, et:
 1) säilitada kohalikke traditsioone ning parandada elukvaliteeti;
 2) tõsta projektide väljatöötamise ja elluviimise võimekust;
 3) arendada kohalikku külaelu ja külade ühistegevust;
 4) tagada vallale kuuluva kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja veetmise otstarbega hoonete ja rajatiste järjepidev kasutus, majandamine ning heakord.

(4) Käesoleva korra alusel ei maksta toetust vallas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse tegevuseks vajalike hoonete või rajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks suunatud tegevusteks, kui need ei ole suunatud avalikuks kasutamiseks.

§ 2.  Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) toetus – eelarveline eraldis valla arengukavaga kooskõlas oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks;
2) taotleja – mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või eraisik, kes taotleb käesoleva korra alusel toetust.

§ 3.  Toetuse liigid

Toetuse liigid on:
1) tegevustoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus, kui taotleja tegevused on suunatud avalikkusele;
2) sündmusetoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatav toetus sihtotstarbelise tegevuse elluviimiseks, mis üldjuhul on kantud valla kultuurikalendrisse;

3) projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseermiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus;

4) ühekordne toetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

§ 4.  Finantseerimise üldpõhimõtted

(1) Mäksa valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, seltsingule ja eraisikule toetust kogusummas kuni 2% valla eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumisest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast finantseeritakse:
1) tegevustoetuse maksmine vastavalt korrale;
2) sündmusetoetuste maksmine vastavalt korrale;
3) ühekordse toetuste maksmine vastavalt korrale;
4) projektitoetuste maksmine vastavalt korrale.


(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud piirmäärad järgmiseks eelarveaastaks kinnitab vallavalitsuse ettepanekul volikogu eelarve eelnõu esimese lugemisega.

 (4) Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks.

 (5) Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni.

(6) Ühekordse toetuse ülempiir on 100 eurot.

§ 5.  Tingimused toetuse taotlejale

(1) Korra alusel on õigus tegevustoetust, sündmusetoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) taotleja asukoht on Mäksa vald ning taotleja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Mäksa valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe aasta või on viinud läbi Mäksa vallas vähemalt ühe avalikkusele suunatud ürituse;
3) taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Mäksa valla ees.
 

(2) Korra alusel on õigus projektitoetust, sündmusetoetust ja ühekordset toetust taotleda ka mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kelle asukoht ei ole Mäksa vald, kuid toetust taotletakse Mäksa vallas toimuva ja/või Mäksa valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks ning taotleja vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2- 3 sätestatud tingimustele.

(3) Eraisikul on korra alusel õigus taotleda sündmusetoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust Mäksa vallas toimuva ja/või Mäksa valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.

§ 6.  Toetuse taotlemine

(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on lisatud taotluse esmakordsel esitamisel väljavõte põhikirjast, mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia, eraisiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia.

(2) Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:
1) tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 01. oktoobriks;
2) sündmusetoetuse ja projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlus poolaasta kohta 01. aprilliks ja 01. oktoobriks;
3) ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva.

(3) Tähtaegselt esitatud taotluste alusel koostab vallavalitsus kultuurikalendri.

(4) Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris.

(5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

(6) Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus teha erandi ning rahuldada sündmusetoetuse ja projektitoetuse taotluse, mis on esitatud peale käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaega.

§ 7.  Toetuse taotluse menetlemine

(1) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse vastavust korrale, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.

 (2) Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta korra nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.

 (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

 (4) Vallavalitsus võib sündmusetoetuse ja projektitoetuse suunata vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile arvamuse saamiseks.

 (5) Toetuse eraldamise ja eraldamata jätmise otsustab ning taotlust menetleb vallavalitsus kuu aja jooksul alates taotluse registreerimisest vallakantseleis.

 (6) Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus volikogu poolt vastu võetud eelarvest hinnates sealjuures:
 1) taotluse vastavust valla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2) eelarve kulude põhjendatust;
 3) taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4) taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu.

§ 8.  Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

(1) Korra alusel toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

(2) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus tegevus-, sündmuse- või projektitoetuse eraldamise korral ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu, milles sätestatakse järgmised tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) lepingu osapoolte õigused ja kohustused;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumisel ja korraldusest mittekinnipidamise korral.

§ 9.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab korraldusega toetuste taotlus- ja aruandevormid.

(2) Käesoleva korra § 6 lg 2 punktis 1 ja 2 alusel makstavate toetuste taotlused 2016. aasta kohta esitatakse hiljemalt 01.11.2015.a.

(3) Käesoleva korra alusel makstavaid toetusi eraldatakse alates 2016. aastast.

(4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa 1 - tegevustoetuse taotluse vorm

Lisa 2 - sündmusetoetuse taotluse vorm

Lisa 3 - projektitoetuse taotluse vorm

Lisa 4 - ühekordse toetuse taotluse vorm

Lisa 5 - toetuse kasutamise aruande vorm

Toimetaja: MART KEERUTAJA