Varasemad üldplaneeringu menetlusega seotud materjalid:
26.07.17
Vastavalt kuni 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 avaldab planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus informatsiooni avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta kahe nädala jooksul avaliku arutelu toimumise päevast arvates.

Mäksa valla üldplaneeringu avalik väljapanek lõppes 15.06.2017. Planeeringulahendusele laekus tähtaegselt 4 isikult kokku 12 muudatusettepanekut või vastuväidet. Valla omavalitsus kujundas 04.07.2017 ettepanekute osas ametlikud seisukohad. 8 ettepanekut otsustati arvestada ja 4 ettepanekut või vastuväidet mittearvestada. Omavalitsuse ametlikud seisukohad edastati ettepanekute esitajatele. Melliste koolimajas toimus 12.07.2017 planeeringu avalik arutelu omavalitsuse ametlike seisukohtade üle. 8 arvestamisele kuulunud ettepaneku osas on planeeringulahendust parandatud ja täiendatud. 4 ettepanekust, mida otsustati mittearvestada, on esitaja pärast avalikku aruelu toimimist loobunud. Seega planeeringuvaidluseks ühtegi muudatusettepanekut ei loeta.

Esitatud ettepanekud ja omavalitsuse ametlikud seisukohad- Mäksa vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni 04.07.2017 koosoleku protokoll (lisas PDF 7 lehel).

Omavalitsus on seisukohal, et avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused ei muuda planeeringu põhilahendusi ja seetõttu ei ole vajalik avalikku väljapanekut korrata. Planeeringulahendus edastatakse riikliku järelvalve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks Tartu Maavanemale.

Teate koostas: Andre Kaareste, valla maakorraldaja
Toimetaja: MART KEERUTAJA
3.05.17

21.02.2013

Vallas kehtivad maakonna teemaplaneeringud:
 
 
 


 
Vajadusel lisainfo: Andre Kaareste, maakorraldaja

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA