15.03.14

Kinnistute jagamine ja liitmine hajaasutuses. Vastavalt maakorraldusseadusele on kinnisasjade jagamine, ühendamine, ümberkruntimine lihtne maakorraldustoiming. Külade haja-asutuse struktuuri hoidmiseks järgitakse vallas põhimõtet, et hoonete juurde peab jääma maad ehitusaluse ja maapinna suhtega 1/100. Seega 150m2 ehitusaluse pinnaga taluelamu juurde peab jagamisel jääma 1,5 ha maakasutust. Vastavalt seadusele peab uute piirikujude moodustamisel kinni pidama maakorraldusnõuetest: arvestada looduslike piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekas ligipääs igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikus ja valgalade voolusuunad, vältida maakasutuse ribasust ja kiildumist. Maakasutuse ümberkujundamisel saab eelkõige moodustada kinnistu eraldi metsamajandusmaal ja eraldi põllumassiivil- see võimaldab omanikult kinnistuid paremini eraldi majandada ja käsutada vastavalt kasutusfunktsioonile.

Kinnistute jagamine ja liitmine maa-asulate Melliste, Kaagvere, Mäksa, Võõpste kompaktse hoonestusega osal ja planeerimiskohustusega aladel. Uute piirikujude määramise aluseks on detailplaneering kehtestatud kujul. Detailplaneeringu koostamise vajaduse otsustab vallavolikogu. Jagamisele nõusoleku saamiseks eelduseks on, et jagamise käigus lahendatakse igale uuele tükile juurdepääs asukoht avalikust teedevõrgust (notariaalne servituut või läbi kruntimise)

Maakorraldusliku kruntimise menetlus:

- Taotlus kinnistu jagamiseks vabas vormis ja jagamisskeem piiriettepanekuna aerofotol või kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis> jagamisskeem koostatakse koostöös maaomanikuga valla ehitusametniku vastuvõtul;

- Piiriettepaneku vastavuse kontroll maakorraldusnõuetele, paigutus maaparandussüsteemi kuivendussüsteemi peadreenide suhtes> teostab valla ehitusametnik;

- Piiriettepaneku/jagamisplaani kooskõlastus> annab vallavalitsuse istung vastukirjana;

- Kooskõlastatud jagamisplaani või detailplaneeringu alusel uute piiride märkimine maastikule ja toimik sh piiriprotokollid katastrikannete muutmiseks> tellib maaomanik litsentsi omavalt maamõõduettevõttelt;

- Katastritoimikute esitamine omavalitsusele> esitab maaomanik või maamõõduettevõte;

- Otsus kinnistu jagamiseks/liitmiseks ja uued aadressid> väljastab haldusaktina vallavalitsus;

- Otsus kinnistu jagamisel sihtotstarvete määramiseks> väljastab haldusaktina vallavolikogu;

- Otsuste edastamine maaomanikule ja maakatastrile kannete muutmiseks> teostab omavalitsus;

- Avaldus kannete muutmiseks kinnisturegistris> koostab maaomanik notari vahendusel;

- Kinnistu jagamise või liitmise kanne> teostab maakohtu kinnisturegistri ametnik.

Menetluskulud: maaomanik peab arvestama järgimiste kulutustega: tasuma maamõõduettevõttele katastri toimikute eest vastavalt kokku lepitud teenuse maksumusele, tasu notarile kinnistamisavalduse koostamise eest, riigilõiv kinnistusregistri kande muudatuse eest.

Õiguslikud alused: 

 - maakorraldusseadus,

 - planeerimisseadus,

 - ruumiandmete seadus,

 - maakatastriseadus,

 - VV määrus „Katastrimõõdistamise teostamise ja kontrollimise kord",

 - VV määrus „Katastriüksuse sihtotstarvete määramise kord",

 - valla üldplaneeringu projekt 2008

Toimetaja: ANDRI VIINALASS