7.10.15

Tegevustoetus

– kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus, kui taotleja tegevused on suunatud avalikkusele;

Tingimused toetuse taotlejale

 Korra alusel on õigus tegevustoetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) taotleja asukoht on Mäksa vald ning taotleja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Mäksa valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe aasta või on viinud läbi Mäksa vallas vähemalt ühe avalikkusele suunatud ürituse;
3) taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Mäksa valla ees.

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on lisatud taotluse esmakordsel esitamisel väljavõte põhikirjast, mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia.

Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:

  •  tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 01. oktoobriks;
  •  Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris.
  • Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

Toetuse taotluse menetlemine

  •  Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse vastavust korrale, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.
  •   Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta korra nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.
  •   Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.
  •   Toetuse eraldamise ja eraldamata jätmise otsustab ning taotlust menetleb vallavalitsus kuu aja jooksul alates taotluse registreerimisest vallakantseleis.
  •   Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus volikogu poolt vastu võetud eelarvest hinnates sealjuures:

 1) taotluse vastavust valla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2) eelarve kulude põhjendatust;
 3) taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4) taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu.

Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

Korra alusel toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus tegevus-, sündmuse- või projektitoetuse eraldamise korral ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu, milles sätestatakse järgmised tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) lepingu osapoolte õigused ja kohustused;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumisel ja korraldusest mittekinnipidamise korral.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA