6.07.15

Mäksa valla teehoiukava aastateks 2015-2020

 

1. Sissejuhatus
Teede hoidu kavandatakse teeseaduse § 25 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel. Teehoiukava on koostatud Mäksa valla arengukava 2014-2026 alusel ning täidab selle alaeesmärki.
Teehoiukava on koostatud kuueks aastaks, arvestades Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise perioodiga. Eesmärk on suurendada tolmuvaba teekatete osakaalu selliselt, mis võimaldab aastal 2020 tolmutõrje teenuse ostmisest loobumist, suurendada liiklusohutust läbi kergliiklusteede ja tänavavalgustuse rajamise ning parendada kruusateede seisukorda läbi säilitusremondi.
Teehoiukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise kavandamisest, mis määrab ära teehoiutööde järjekorra. Kirjeldatakse lisaks finantsplaani selgitusele lühidalt vahendite jaotamise põhimõtteid ning tutvustatakse teevõrgu üldandmeid, teede seisukorda ja nende muutusi koos tehtud kulutustega viimastel aastatel.
Remonditavate teede ja teemaal asuvate rajatiste nimekirjad vaadatakse üle igal aastal ning tehakse vajadusel korrektiive vastavalt valla eelarve prognoosile, muutunud teekatte seisundile ning liiklussagedusele.
2. Teede üldandmed
Mäksa vallas on 01.01.2015 seisuga kohalike teede nimekirja kantud 82,93 km avalikult kasutatavaid teid, millest 3,03 km on kattega teid ja 80,332 km on kruusateid. Teede nõutav seisunditase on 1.
2012 ja 2013 aastatel kulutati vallateede korrashoiuks vastavalt 70 735,64 ja 70 705,68 eurot. Teostati teepervede niitmist, teede hööveldamist, tolmutõrjet, kruusateedel pealmise kruusakihi taastamist purustatud kruusa peale vedamisega ja teede talihooldust.
2014. aastal investeeriti teedesse 114 902,83 eurot, mille käigus teostati järgmised tööd:
• teede pindamine – 0,776 km;
• truupide remont – 11 tk;
• kruusateede remont – 11,07 km.
Teehoolduseks kulus 2014. aastal 43 083 eurot, mille käigus teostati:
• kruusateede säilitusremont – 6,89 km;

• truubi remont – 1 tk;
• silla remont 1 tk;
• halvematel teelõikudel kruusa peale vedu – 930 tonni;
• teepervede niitmine – 2 korda;
• teede hööveldamine – 3 korda;
• tolmutõrje – 3,2 km;
• liiklusmärkide parandamine ja väljavahetamine.
Kokku oli 2014. aastal Mäksa valla eelarvesse planeeritud avalike teede korrashoiuks 168 000 eurot.
Lisaks avalike teede hoiule teostatakse Mäksa vallas teede talihooldust 44,45 km-l erateedel.
3. Teede seisukord
Teehoiukava koostamisel on lähtutud põhimõttest, et valla teedevõrk on väljakujunenud ja oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav. Kuna 96 % kogu teede mahust on kruusateed, siis suurimaks probleemiks on tolmu mõju keskkonnale ning inimesele ja tema varale. Mõju ulatus sõltub enim elukeskkonna paiknemisest ja liiklussagedusest. Nõuete järgi peab Eestis kruusateedel kasutatav kruus sisaldama saviosakesi, mis tagab küll tee parema püsivuse kuid tolmamist see ei vähenda. Seetõttu on eesmärgiks kruusateedele katete ehitamine, mis tagaks 2020-ndaks aastaks vähemalt tiheasustusega aladel võimaluse tolmust vabanemiseks.
Kuna suur osa kruusateedest on välja ehitamata sademevee kraavideta, siis suurimaks ohuks teeseisundile on teekeha läbimärgumine, mis oluliselt kahandab tee kandevõimet. Seetõttu mõjutavad teede tehnilist seisukorda eelkõige kevadel ja sügisel suurt liikluskoormust lisavad põllutöömasinad ja –raskeveokid. Teede säilimiseks tuleb hooajaliselt piirata liiklevate sõidukite massi. Samuti tuleb piirata teedele peale- ja mahasõitu (eeskätt põllumaadele) ning rajada koostöös põllumajandusettevõtjatega konkreetsed mahasõidud.
Suures osas võib teede olukorda pidada siiski heaks ja nendel teelõikudel tuleb teetöid teostada eeskätt sõidumugavuse parandamiseks. 18.03.2014 teostas Maanteeameti järelevalveosakond lähtudes teeseaduse ja haldusmenetluse seaduse sätetest Mäksa valla suhtes järelvalvemenetlust. Kontrolliti teeseaduse nõuete täitmist ja teede vastavust nõutavale seisunditasemele. Vastavalt järelvalvemenetluse kontrollaktile ja teede seisundi kontrollimise protokollile on Mäksa valla teede olukord hea. Järelevalve tuvastas menetluse käigus kaks puudust (üks liiklusmärk oli viltu ja teine pleekinud), mis on tänaseks likvideeritud.

4. Teehoiukava kavandamise ja vahendite jaotamise põhimõtted
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd. Mäksa vallas on kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 meetrit.
Teehoiuna käsitatakse teetööde tegemist, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.
Teetööks nimetatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist.
Teede hooldamine ning teede seisundinõuete tagamine on korraldatud hooldelepingutega. Eelarvevahendite optimaalse kasutamise eesmärgil korraldatakse alates käesolevast aastast hanked talviste hooldelepingute sõlmimiseks tähtajaga 3 aastat.
Käesolevas teehoiukavas on kavandatud teedel teostada erinevaid remondimeetodeid ca 11 km aastas, mis tagab keskmiselt 7 aasta jooksul minimaalselt vajaliku remondimeetme rakendamise igale teelõigule. Teehoidu on kavandatud tähtsuse järjekorras - säilitamine, rekonstrueerimine ja teedevõrgu arendamine (eeskätt kergliiklusteede baasil).
Teehoiukava koostamisel järgiti eelkõige eeldatavat liiklussagedust, liiklusohutust, olemasolevat tee seisukorda, keskkonnakaitse ja tervishoiu nõudeid ning muid olulisi asjaolusid.
5. Teehoiu rahastamine ja finantsplaan
Kohaliku omavalitsuse teede hoidu on võimalik rahastada omavalitsuse eelarve tulubaasist e maksutuludest, tuludest kaupade ja teenuste müügist, muudest tegevustuludest ning riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest sh välisvahendid. Perioodil 2015-2020 kavatseb riik kohalike teede hoiuks eraldada kuni 10% kütuseaktsiisist. Käesoleva teehoiukava koostamise aluseks on Rahandusministeeriumi kütuseaktsiisi kavandatava laekumise 2013 aasta prognoos kuni aastani 2020. EL eelarveperioodil 2014-2020 on kohalike omavalitsuste transpordiprojektidele planeeritud 40 mln välisvahendeid.
Mäksa valla avalikult kasutatavate teede teetööde järjekord on antud tabelis 1.

Tabel 1   Teetööde kavandamine aastate lõikes

Tee nr

Tee nimetus

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5010001

Vana-Räpina mnt. - Mäletjärve

 

 

 

X

 

 

 

5010002

Vana-Räpina mnt. - Kisla - Aasa talu

 

 

 

X

 

 

 

5010003

Rooma - Tamme talu

X

 

 

 

 

 

 

5010004

Eiti tee - Miinamõisa

 

 

 

 

 

X

 

5010005

Eiti tee - Madi

 

 

X

 

 

 

 

5010006

Mäletjärve - Järvekaja - Sulbi

 

 

 

 

 

X

 

5010007

Poka - Sulbi - Räpina mnt.

X

 

 

X

 

 

 

5010008

Poka - Kaikjärve - Kisla

 

 

 

 

 

X

 

5010009

Eiti tee - Tamme talu - Kisla

X

 

 

 

 

 

 

5010010

Poka puit - Tatra

 

 

 

 

 

 

X

5010011

Poka - Laane tee

 

X

X

 

 

 

 

5010012

Tamme rist - Võnnu

 

 

 

 

X

 

 

5010013

Olli ringtee

 

X

 

 

 

 

 

5010014

Pesapuu tee

X

 

 

 

 

 

 

5010015

Sarakuste - Kaikjärve

X

 

 

 

 

 

 

5010016

Mäe tee

 

 

 

 

X

 

 

5010017

Järve tee

 

X

 

 

 

 

 

5010018

Agali tee

 

 

X

 

 

 

 

5010019

Tõlgo - Aru tee

 

 

 

 

X

 

 

5010020

Võõpste tee - Zobi - Mäksa

X

 

 

 

 

 

 

5010021

Tigasenuka tee

 

X

 

 

 

 

 

5010022

Zobi - Karu

 

 

 

 

 

 

X

5010023

Telliskivi - Sibula - Veskimäe

X

 

 

 

 

 

 

5010024

Veskimäe - Ahmani

 

 

X

 

 

 

 

5010025

Nisu - Singi

 

 

X

 

 

 

 

5010026

Kaikjärve - Karjasilla

 

 

 

 

 

 

X

5010027

Linnamäe tee

 

X

 

 

 

 

 

5010028

Pulga - Tamme järve

 

 

 

 

 

 

X

5010029

Aru tee - Sõõru

 

 

X

 

 

 

 

5010030

Kunimäe - Prilli - Sarakuste

 

 

X

 

 

 

 

5010031

Võõpste tee - Kaarlimõisa - Kavastu

 

 

 

 

X

 

 

5010032

Kaarlimõisa - Kastre

 

 

 

 

X

 

 

5010033

Kaarlimõisa - Võõpste

 

 

X

 

 

 

 

5010034

Võõpste tee - Kopli

 

 

X

 

 

 

 

5010035

Võõpste tee - Mäeotsa

 

 

 

X

 

 

 

5010036

Kastre - Metsanurga tee

 

 

 

 

 

 

X

5010037

Kilgi - Pärna

 

 

 

 

 

X

 

5010038

Võõpste - Aruääre

X

 

 

 

 

 

X

5010039

Võõpste - Aruaia tee

 

 

X

 

 

 

 

5010040

Võõpste - Järveääre

 

 

 

 

 

X

 

5010041

Tuule - Põdrapalu tee

 

X

 

 

 

 

 

5010042

Viira tee

 

 

 

 

 

 

X

5010043

Kooli - Kärna

 

 

X

 

 

 

 

5010044

Võõpste ridaelamu tee

 

 

X

 

 

 

 

5010045

Mäksa pargi tee

 

 

 

X

 

 

 

5010046

Kastre pargi tee

 

 

 

X

 

 

 

5010047

Kaagvere - Metsa

 

 

 

 

 

X

 

5010048

Tõlgo - Suvilad

 

 

X

 

 

 

 

5010049

Eksi tee

 

 

 

 

 

 

X

5010050

Võõpste - Sulbi

 

 

 

 

 

X

 

5010051

Pargiääre tee

 

 

 

X

 

 

 

5010052

Oraviku tee

 

 

 

 

 

X

 

5010053

Tamme töökoja tee

X

 

 

 

 

 

 

5010054

Kaagvere asula sisetee

 

X

 

 

 

 

 

5010055

Kaagvere kooli tee

 

 

 

 

 

 

 

5010056

Käise tee

 

 

 

 

 

 

X

5010057

Soesilla tee

 

 

 

 

 

 

X

5010058

Ürgoru tee

 

 

 

 

 

 

X

5010059

Vanaparve tee

 

 

 

 

 

 

X

5010060

Mõisaesise tee

 

 

 

 

 

 

X

5010061

Aabitsa tee

 

 

 

 

 

 

X

5010062

Oraviku põik

 

 

 

 

 

 

X

5010063

Järve põik

 

 

 

 

 

 

X

UUS

Poka kergliiklustee

 

X

X

X

 

 

 

 

Raha jaotus teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks Mäksa valla eelarves. Finantsplaan aastate lõikes on näidatud tabelis 2.

Tabel 2   Finantsplaan

 

TULUD

Tulu liik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kütuseaktsiisi kavandatav laekumine

46 442

47 370

48 318

49 284

50 270

51 275

52 300

Mäksa valla omavahendid

121 558

59 630

79 432

108 716

63 730

66 725

42 700

Välisvahendid

0

0

2 250

255 000

0

0

0

Tulud kokku

168 000

107 000

130 000

413 000

114 000

118 000

95 000

 

KULUD

Kululiik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Püsikooldus

24 155

50 000

50 000

50 000

55 000

55 000

55 000

Kruusateede säilitusremont

127 473

40 000

40 000

45 000

45 000

40 000

40 000

Pindamistööd

16 372

12 000

25 000

18 000

14 000

23 000

0

Teedevõrgu arendamine

0

5 000

15 000

300 000

0

0

0

Kulud kokku

168 000

107 000

130 000

413 000

114 000

118 000

95 000

NB! Finantsplaanis esitatud summad on saadud staatilise arvutusena.

Püsihoolduse all on mõeldud:

  • teede hööveldamist – teostatakse valla avalikult kasutatavatel teedel vastavalt vajadusele, tavaolukorras 3 korda aastas;
  • teepervede niitmist – teostatakse valla avalikult kasutatavatel teedel üldjuhul 2 korda aastas (juunis ja septembris);   
  • tolmutõrjet – teostatakse valla avalikult kasutatavatel kruusateedel tiheasustusega aladel 1 kord aastas (kevadel);
  • talihooldust – teostamisel lähtutakse tee kasutamise intensiivsusest põhimõttel, et esmajärjekorras teostatakse lumetõrjet ühistranspordi ja õpilasliinidega kaetud teedel ning viimases järjekorras erateedel;   
  • teerajatiste (sh liiklusmärkide) remonti ja uuendamist ning teedele piirangute seadmist – teostatakse vastavalt vajadusele arvestades tee tehnilist seisukorda.

 

Teedevõrgu arendamine hõlmab Poka kergliiklustee kavandamist, projekteerimist ja ehitamist. Tolmuvaba teekatet on kavandatud ehitada ca 3,7 km.

 

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA