24.04.17

Sünnitoetus

Makstakse lapse emale või isale, kes enne lapse sündi on olnud vähemalt kuus kuud
Mäksa valla elanik. Laps peab olema registreeritud Mäksa valla elanikuna.
Sünnitoetus makstakse kahes osas: esimene osa ( 128 eurot) peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) lapse1,5-aastaseks saamisel.
Sünnitoetust võib maksta kahekordses määras, kui lapse mõlemad vanemad on Mäksa valla elanikud või üksikvanemale.

Õpilaste sõidutoetus

Antakse Tartumaa piires päevases õppevormis üldharidust omandavatele õpilastele.
Ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas, kui vahemaa lähima koolini või
bussipeatuseni on üle 3 kilomeetri, makstakse õpilase vanemale sõidutoetust 0,9 eurot koolipäeva kohta. Ühistranspordiga hõlmatud piirkonnas antakse sõiduks kooli ja tagasi õpilastele tasutasõidu tõend või hüvitatakse bussipiletite ostmisele tehtud tõendatud kulutused. Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele sõidutoetust ei anta.

Üldhariduskoolide õpilase toitlustustoetus

Toitlustustoetust antakse teistes Tartu maakonna omavalitsuste üldhariduskoolides õppivatele rahvastikuregistri andmetel Mäksa vallas elavatele õpilastele, kelle eest koolilõuna maksumust ei kompenseeri omavalitsus, kus kool asub. Toitlustustoetust makstakse 100% ulatuses lapsevanema poolt kaetava osa hüvitamiseks. Toetust makstakse toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustamisega tegeleva asutuse arveldusarvele.

Juubelitoetus

Makstakse juubeli puhul alates 70ndast eluaastast iga viie aasta järel ja alates 90.eluaastast igal järgneval sünnipäeval 50 eurot.

Matusetoetus

Makstakse Mäksa valla elaniku surma korral matust korraldavale inimesele 200 eurot.

Koolitoetused

Antakse Melliste Algkool-Lasteaia (MAL) õpilase vanemale või eestkostjale õppeaasta alguses. Esimese klassi õpilase koolitoetuse suurus on 150 eurot.
2.-6. klassi õpilaste koolitoetuse suurus on 100 eurot. Toetust makstakse koolitarvete ostu tõendavate kuludokumentide esitamisel. Avaldusi hakkab vallavalitsus vastu võtma septembris.

Lapsehoiutoetus

Toetust määratakse lapsevanemale, kes pärast vanemahüvitise seaduses sätestatud
vanemahüvitise lõppemist asub tööle ja kelle lapsele osutatakse lapsehoiuteenust
erakapitalil põhinevas lastehoiuasutuses või Tartu Maavalitsuse poolt väljastatud
lapsehoiuteenuse tegevusloaga teenuse pakkuja poolt kuni 2aastaseks saamiseni
või kuni lasteaiakoha saamiseni MAL-s. Toetuse suurus on 50% lapsehoiuteenuse
osutamise kulust, kuid mitte üle 128 euro kuus.

Koduteenus

Koduteenus on teenust vajavale isikule kodustes tingimustes osutatav teenus, mis
aitab tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.  Koduteenust osutatakse Mäksa vallas alaliselt elavatele isikutele.

Sünnitoetus

Makstakse lapse emale või isale, kes enne lapse sündi on olnud vähemalt kuus kuud Mäksa valla elanik. Laps peab olema registreeritud Mäksa valla elanikuna. Sünnitoetus makstakse alates 01.2011 kahes osas: esimene osa ( 128 eurot) peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) lapse1,5-aastaseks saamisel. Varasematele taotlejatele makstakse määramise hetkel kehtinud korra järgi toetust edasi, s.o. kolmes osas (191,73+63,91+63,91).

Sünnitoetust võib maksta kahekordses määras tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on olnud kuni sünnitoetuse teise osa taotlemiseni katkematult Mäksa valla elanikud või kui lapsel on üks vanem.

Lastelaagri tuusiku hüvitamine

Lastelaagrite toetust makstakse toimetulekuraskustes või lasterikaste (4 või enam alla 18.aastast last) perede laste suviste laagrituusikute maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 35 eurot.

Toetus ortopeediliste ja muude abivahendite ostmiseks või laenutamiseks

Toetust võib taotleda haiguse, kõrge ea või puude tõttu ortopeedilist ja muud
abivahendit vajav inimene vastava abivahendi ostmiseks või laenutamiseks. Toetuse
suurus on 50% ostmise või laenutamise kulust, kuid mitte rohkem kui 64 eurot.

Toetus õnnetusjuhtumi puhul

Makstakse inimesele või perekonnale, kes on sattunud majanduslikult raskesse
olukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel kuni kahekordses
toimetulekutoetuse määras. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

 Eluasemeteenus

Sotsiaaleluruumi taotlejaks võib olla isik või perekond, kes ei ole ise suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.

I Toetused ja teenused puuetega inimestele

Hooldajatoetus

Kui puudega inimesele on määratud hooldaja, siis tema hooldajale makstava
igakuulise rahalise toetuse suuruseks on sõltuvalt hinnatud hooldusvajadusest 19,2 või 32 eurot.

Toetus rehabilitatsioonikulude hüvitamiseks
Toetuse suurus määratakse tõestatud kulutuste põhjal, kuid mitte rohkem kui 64 eurot.
Toetust makstakse ühel korral kalendriaasta jooksul.

Toetus sügava liikumispuudega isikule eluruumide kohandamiseks
Toetuse summa on kuni 640 eurot.

Toetus sügava liikumis- või nägemispuudega isikule isikliku abistaja teenusena
Lähtudes inimese puude raskusastmest ja tema sotsiaalsest aktiivsusest (hariduse
omandamine, töötamine integreeritud keskkonnas jne.) võib määrata tema isiklikule
abistajale kuni 192 euro suurust toetust.

Transporditoetus sügava liikumispuudega isikule
Toetust makstakse 32 eurot kaks korda aastas (juunis ja detsembris).

Puudega lapse hooldajatoetus

Toetuse määrad sõltuvalt lapse vanusest ja puude raskusastmest on: 15,36 eurot, 19,2 eurot ja  25,6 eurot. Transporditoetus sügava liikumispuudega isikule. Toetust makstakse 32 eurot kaks korda aastas.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalnõunikule passipilt, ID-kaardi või passi koopia (saab teha vallavalitsuses kohapeal), Sotsiaalkindlustusameti puude määramise ekspertiisi otsus ja perearsti tõend/teatis parkimiskaardi taotlemiseks. Parkimiskaart väljastatakse kuni puude raskusastme kehtimise lõpuni või tähtajatult määratud puudeotsuse puhul kuni 5 aastaks.

II Riigieelarvest makstavad toetused

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik
omavalitsus. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda
arvestatakse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus.
Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on alates 01.01.2014.aastast  72 eurot kuus.

Toimetulekutoetuse vahenditest on võimalik taotleda ühekordset toetust toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral (aasta lõpus):

  • ravikulude katmiseks (haiglakulud, retseptiravimid, transpordikulud jms) kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 130 eurot;
  • õpilaste koolilõuna eest tasumiseks;
  • koolieelsete lasteasutuste tasu ja toitlustamise eest tasumiseks 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 130 eurot;
  • Üks kord aastas kuni 130 euro ulatuses tahke või vedela kodukütte ostmiseks  
  • Üks kord aastas kuni 18. aastase (k.a) lapse prilliklaaside ja/või raamide kompensatsioon kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 80 eurot. Põhjendatud diagnoosipõhistel erijuhtudel otsustab toetuse suuruse vallavalitsus.

 

Kuidas taotleda toetust?
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Sotsiaalnõunik annab hinnangu taotleja abivajaduse kohta, vajadusel viib läbi kodukülastuse ja esitab materjalid vallavalitsusele. Vallavalitsus teeb otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta kolme nädala jooksul alates taotluse esitamisest.

Lisainfo:

 

Mäksa valla sotsiaalnõunik
733 7606, 510 3465

sotsiaalnounik@maksavald.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA