30.12.14

Sotsiaalteenused

 

Sotsiaalnõustamine – teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel ja heaolu kindlustamisel. Teenus on suunatud leibkondadele (üksikisik ja perekond) kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud.

 

Võlanõustamine – integreeritud võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet.

 

Isikliku abistaja teenus – isiklik abistaja abistab puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega raske või sügava liikumis- või nägemispuudega isik iseseisvalt toime ei tule.

 

Tugiisiku teenus - ühe või mitme leibkonnaliikme abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas. Tugiisikuteenust võivad taotleda kõik inimesed, kes tunnevad, et nende toimetulekut võiks toetada tugiisik.

 

Sotsiaaleluaseme teenus – ajutise eluaseme võimaldamine leibkondadele, kes ei ole ise suutelised ega võimelised seda endale tagama.


Hooldamine hoolekandeasutuses – igapäevast kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet vajajatele isikutele hooldusteenuse osutamine hoolekandeasutuses.

Koduteenus- kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenus koosneb põhi-ja tugiteenustest.

 

Sotsiaaltranspordi teenus – liikumis- ja nägemisfunktsiooni kahjustusega ning vaimupuudega isikutele.

 

Lapsehoiuteenus – raske või sügava puudega lapsele osutatav päeva või ööpäevaringne hoiuteenus. Lapsehoiuteenus ei kompenseeri puudega lapsele ja tema perele lasteaiakoha puudumist või koolis käimise võimaluse puudumist. 

 

Psühholoogiline nõustamisteenus – psühholoogiline nõustamine lastele kui ka täiskasvanutele erinevate sotsiaal- ja/või kasvatuslike probleemide korral. Nõustamine on nõustaja ja kliendi vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone.

 

Ohvriabiteenus – ohvriabiteenusele on õigus kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus.

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA