Poka tee 35 kinnistu võõrandamise enampakkumise korraldamine

Mäksa vallale kuulub Poka külas kinnistu Poka tee 35. Kinnistu katastritunnusega 50101:004:0156 sihtotstarve on tootmismaa pindalaga 3681 m², millel asub hoone ehitusaluse pindalaga 227 m². Hoone oli kuni 1990-ndate aastate keskpaigani kasutuses heinaseemne kuivatina. Nimetatud vallavara ei ole vallale vajalik kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja nõuab kasutusele võtmiseks suuri investeeringuid. Mäksa Vallavolikogu 23.01.2017. a otsuse nr 9 alusel otsustati võõrandada Mäksa vallale kuuluv kinnistu Poka tee 35 võõrandamine enampakkumise korras alghinnaga 15 000.- eurot.

Mäksa Vallavalitsus algatas oma 14.09.2017. a korraldusega nr 130 Poka tee 35 kinnistu võõrandamise enampakkumise:

1. Korraldada kirjaliku enampakkumine Mäksa vallale kuuluva kinnistu Poka tee 35, aadressil Tartumaa, Mäksa vald, Melliste küla, võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot.
2. Enampakkumisel oleva varaga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud aegadel Poka külas, tel 5855 2944, 7337 601.
3. Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Mäksa Vallavalitsusele, aadressil Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa, kinnises ümbrikus pakkumine märgusõnaga "Poka ait-kuivati".
4. Pakkumine peab sisaldama:
4.1. pakkuja või tema volitatud esindaja allkirjastatud sooviavaldust käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara ostmiseks. Sooviavaldus peab sisaldama pakkuja nime ja elu- või asukohta, isikukoodi või registrikoodi, kontakttelefoni ning e-posti  aadressi selle olemasolul;
4.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
4.3. pakkumise summat (s.h sõnadega väljendatult);
4.4. esindaja korral volitusi tõendav dokument.
5. Vallavalitsus jätab endale õiguse tunnistada nõuetekohaseks pakkumuseks ka pakkumusi,
      mis ei vasta kõigile nõutud tingimustele, kui tegemist ei ole oluliste sisuliste  
      kõrvalekaldumistega kehtestatud nõuetest.
6. Pakkumise esitamise tähtaeg on 12.10.2017. a kell 9.00.
7. Pakkumised avab Mäksa Vallavalitsus 13. oktoobril 2017.a kell 09.05 pakkumiste registreerimise järjekorras ja koostab selle kohta protokolli. Kõigil pakkujatel on õigus ise või oma esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.
8. Enampakkumise läbiviimiseks moodustatakse komisjon järgmises koosseisus:
8.1.  Mart Keerutaja – komisjoni esimees;
8.2. Timo Reinthal – komisjoni liige;
8.3. Janika Scarlet Laagus – komisjoni liige. 
9. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes on teinud kõrgeima hinnaga pakkumise. Samaväärsete pakkumiste korral eelistatakse Mäksa vallas elavat ja/või töötavat pakkujat.
10. Enampakkumise võitja, tema loobumisel, paremuselt järgmine pakkuja jne, omandab õiguse ühe kuu jooksul sõlmida käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara omandamiseks müügi- ja asjaõiguslepingu, tasudes enne lepingu sõlmimist enda poolt pakutud ostusumma eurodes Mäksa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole. 
11. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
12. Enampakkumiste teade avaldatakse valla veebilehel, valla teadete tahvlitel, www.kv.ee ja www.varad.ee, www.soov.ee.
13. Korraldus jõustub teate avaldamisest valla veebilehel.

 

14. Korraldus on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Lisainfo objekti kohta https://www.maksavald.ee/et/vallavara

 

 


Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu valla teede talihoolde teostajaga

Mäksa vallavalitsuse korraldatud hanked

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Mäksa Vallavalitsus algatas oma 07.08.2017. a korraldusega nr 106 lihthanke pindamistööde teostamiseks. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist - https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189979

Pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.08.2017 kell 23.59 e-posti aadressile mart@maksavald.ee . Lisainfo telefonil 5855 2944

 


Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Hanketeade

Mäksa Vallavalitus algatas oma 25. juuli korraldusega nr 102 väikehanke pindamistööde tellimiseks. Korraldus koos lisaga on käesoleva teate juures.

Hinnapakkumusele palume lisada tööde teostamise võimalik aeg.
Pakkumuse palume esitada hiljemalt 04.08.2017 kell 9.00 e-posti aadressile kaido@maksavald.ee. Lisainfo telefonil 5302 2922 või 5855 2944.

 


Vallamaja lahtiolekuajad 25. mail ja 2. juunil

Seoses vee- ja elektrikatkestusega on Mäksa vallamaja avatud neil päevadel järgnevalt:

neljapäeval, 25. mail on vallamaja avatud alates 12.00 kuni 17.00;

reedel, 2. juunil on vallamaja avatud alates 10.30 kuni 16.00.

 


Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Melliste ja Võõpste paisjärvede puhastamiseks veetaimestikust

Mäksa Vallavalitsus algatas oma 23. mai 2017.a korraldusega nr 66 väikehanke, leidmaks Melliste ja Võõpste paisjärvede liigsest veetaimestikust puhastajat.

Melliste ja Võõpste paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehanke lähteülesanne

Tööde teostamise periood:
17. juuli kuni 04. august 2017. a.
Tööde teostamise koht:
Mäksa vald, Tartu maakond, Melliste paisjärv (keskkonnaregister VEE2050110) ja Võõpste paisjärv (keskkonnaregister VEE2085710).
Veetaimede veekogudest eemaldamine ujuvniidukiga ja laotamine kaldal kindlaksmääratud kohtadesse. Kinnikasvamist soodustavatest veetaimedest on järvedes esindatud peamiselt kardhein, penikeel ja pilliroog.
Nõuded pakkumusele ja pakkumuse esitajale:
Pakkumused tuleb esitada Mäksa Vallavalitsusele hiljemalt 12.06.2017.a kell 10.00 . Pakkumuse esitaja peab olema osutanud pakkumuskutse esemele sarnaseid teenuseid varasema kolme aasta jooksul keskmises eelarvemahus 30 000 eurot aasta kohta. Varasemalt teostatud tööde loetelu ja tellijapoolne kontaktinfo peab olema lisatud esitatud pakkumuse juurde. Pakkumusele peab olema lisatud tööde kirjeldus ja teostamise ajakava.
Hindamine
Mäksa Vallavalitsus hindab laekunud pakkumisi ja selgitab eduka pakkumise arvestades esitatud pakkumuse koguhinda. Mäksa Vallavalitsus jätab endale õiguse sobivate pakkumiste puudumisel, lükata kõik esitatud pakkumised tagasi ja tunnistada hange nurjunuks.


Täpsemat infot tööde kohta on võimalik saada kohapeal. Kontaktisik Mäksa Vallavalitsuses on arendusspetsialist Mart Keerutaja tel 5855 2944, mart@maksavald.ee


Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Melliste Algkool-Lasteaia laepealse soojustustööde teostajaga

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Melliste Algkool-Lasteaia laepealse soojustustööde teostajaga. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.07.2016 kell 10:00. Tööde teostamise aeg: 18.07.2016 - 30.08.2016

Info hanke kohta ja pakkumuse esitamine toimub riigihangete registri vahendusel.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176218


Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida lepingu Melliste Algkool-Lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutajaga

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida lepingu Melliste Algkool-Lasteaia (Melliste, Mäksa vald, Tartu maakond) küttesüsteemi rekonstrueerimistööde (riigihange 162142 - https://riigihanked.riik.ee/register/hange/162142 ) omanikujärelevalve teenuse osutajaga. Tööd teostatakse ajavahemikus 01.06.2015 - 30.06.2015.
Palume Teie firmal esitada pakkumus kirjeldatud teenuse osutamise kohta 15. maiks 2015.
Lisainfo: mart@maksavald.ee, 733 7601, 5855 2944

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Melliste Algkool-Lasteaia renoveerimistööde 1. etapi teostajaga

Riigihankega seotud info link.

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu valla kruusateede ja truupide remondi teostajaga

Täpsem info riigihanke kohta on riigihangete registris.

Mäksa vallavalitsus soovib sõlmida hankelepinigu kruusateede ja truupide remonttööde teostajaga

22.04.2016

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris.

Link hankele - https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173888

 


Mäksa Vallavalitsus müüb enampakkumise korras Melliste külas asuva korteri

Mäksa Vallavalitsuse 30. juuni 2015. a korraldus nr 124

Korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise korraldamine

 

Võttes aluseks Mäksa Vallavolikogu 14.01.2013.a otsuse nr 2, millega otsustati võõrandada Mäksa vallale kuuluv korteriomand Melliste külas Oraviku 3-2 (reg.osa nr 3672604) ja Mäksa Vallavolikogu 14.10.2013.a määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" § 35 lg 2 p 1, § 36 lg 1 p 2, § 37 lg 2 p 1 ja lg 3, § 39, Mäksa Vallavalitsus

 

k o r r a l d a b:

 

 1. Kirjaliku enampakkumise korteriomandi Oraviku 3-2 (reg.osa nr 3672604, reaalosaks 3 toaline ruum nr 2, üldpinnaga 68,7 m², mõtteline osa 687/5876 kinnistust ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa), aadressil Tartumaa Mäksa vald Melliste küla, võõrandamiseks alghinnaga 10 000 eurot.
 2. Enampakkumisel oleva varaga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud aegadel Melliste külas, tel 5302 2922, 7337 608.
 3. Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Mäksa Vallavalitsusele, aadressil Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa, kinnises ümbrikus pakkumine märgusõnaga "Oraviku 3-2".
 4. Pakkumine peab sisaldama:
  1. pakkuja või tema volitatud esindaja allkirjastatud sooviavaldust käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara ostmiseks. Sooviavaldus peab sisaldama pakkuja nime ja elu- või asukohta, isikukoodi või registrikoodi, kontakttelefoni ning e-posti  aadressi selle olemasolul;

            4.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

            4.3. pakkumise summat (s.h sõnadega väljendatult);

    4.4. esindaja korral volitusi tõendav dokument.

 1. Vallavalitsus jätab endale õiguse tunnistada nõuetekohaseks pakkumuseks ka pakkumusi,

      mis ei vasta kõigile nõutud tingimustele, kui tegemist ei ole oluliste sisuliste 

      kõrvalekaldumistega kehtestatud nõuetest.

 1. Pakkumise esitamise tähtaeg on 09. juuli 2015. a kell 9.00.
 2. Pakkumised avab Mäksa Vallavalitsus 09. juulil 2015.a kell 09.05 pakkumiste registreerimise järjekorras ja koostab selle kohta protokolli. Kõigil pakkujatel on õigus ise või oma esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.
 3. Enampakkumise läbiviimiseks moodustatakse komisjon järgmises koosseisus:

8.1. Kaido Kullamaa – komisjoni esimees;

8.2. Mart Keerutaja – komisjoni liige;

8.3. Janika Scarlet Laagus – komisjoni liige.

 1. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes on teinud kõrgeima hinnaga pakkumise. Samaväärsete pakkumiste korral eelistatakse Mäksa vallas elavat ja/või töötavat pakkujat.
 2. Enampakkumise võitja, tema loobumisel, paremuselt järgmine pakkuja jne, omandab õiguse ühe kuu jooksul sõlmida käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara omandamiseks müügi- ja asjaõiguslepingu, tasudes enne lepingu sõlmimist enda poolt pakutud ostusumma            eurodes Mäksa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.
 3. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
 4. Enampakkumiste teade avaldatakse valla veebilehel, valla teadete tahvlitel, www.kv.ee ja www.varad.ee, www.soov.ee.
 5. Korraldus jõustub teate avaldamisest valla veebilehel.

Korraldus on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Timo Reinthal                                                                                                 Janika Scarlet Laagus

Vallavanem                                                                                                       Vallasekretär

 

Kuulutus portaalis varad.ee


Mäksa Vallavalitsus müüb enampakkumise korras korterit Melliste külas

Mäksa Vallavalitsuse 25. august 2015.a. korraldus nr 146

Korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise korraldamine

Võttes aluseks Mäksa Vallavolikogu 14.01.2013.a otsuse nr 2, millega otsustati võõrandada Mäksa vallale kuuluv korteriomand Melliste külas Oraviku 3-2 (reg.osa nr 3672604) ja Mäksa Vallavolikogu 14.10.2013.a määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" § 35 lg 2 p 1, § 36 lg 1 p 2, § 37 lg 2 p 1 ja lg 3, § 39, Mäksa Vallavalitsuse 14.07.2015. a korralduse nr 131 „Korteriomandi võõrandamise enampakkumise edukaks tunnistamine" pakkuja X.X  loobumise tõttu,   Mäksa Vallavalitsus

k o r r a l d a b:

 1. Kirjaliku enampakkumise korteriomandi Oraviku 3-2 (reg.osa nr 3672604, reaalosaks 3 toaline ruum nr 2, üldpinnaga 68,7 m², mõtteline osa 687/5876 kinnistust ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa), aadressil Tartumaa Mäksa vald Melliste küla, võõrandamiseks alghinnaga 10 000 eurot.
 2. Enampakkumisel oleva varaga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud aegadel Melliste külas, tel 5302 2922, 7337 608.
 3. Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Mäksa Vallavalitsusele, aadressil Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa, kinnises ümbrikus pakkumine märgusõnaga "Oraviku 3-2".
 4. Pakkumine peab sisaldama:

4.1 pakkuja või tema volitatud esindaja allkirjastatud sooviavaldust käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara ostmiseks. Sooviavaldus peab sisaldama pakkuja nime ja elu- või asukohta, isikukoodi või registrikoodi, kontakttelefoni ning e-posti  aadressi selle olemasolul;

            4.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

            4.3. pakkumise summat (s.h sõnadega väljendatult);

      4.4. esindaja korral volitusi tõendav dokument.

 1. Vallavalitsus jätab endale õiguse tunnistada nõuetekohaseks pakkumuseks ka pakkumusi,

      mis ei vasta kõigile nõutud tingimustele, kui tegemist ei ole oluliste sisuliste 

      kõrvalekaldumistega kehtestatud nõuetest.

 1. Pakkumise esitamise tähtaeg on 30. september 2015. a kell 9.00.
 2. Pakkumised avab Mäksa Vallavalitsus 30.september 2015.a kell 09.05 pakkumiste registreerimise järjekorras ja koostab selle kohta protokolli. Kõigil pakkujatel on õigus ise või oma esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.
 3. Enampakkumise läbiviimiseks moodustatakse komisjon järgmises koosseisus:

8.1. Kaido Kullamaa – komisjoni esimees;

8.2. Mart Keerutaja – komisjoni liige;

8.3. Janika Scarlet Laagus – komisjoni liige.

 1. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes on teinud kõrgeima hinnaga pakkumise. Samaväärsete pakkumiste korral eelistatakse Mäksa vallas elavat ja/või töötavat pakkujat.
 2. Enampakkumise võitja, tema loobumisel, paremuselt järgmine pakkuja jne, omandab õiguse ühe kuu jooksul sõlmida käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud vara omandamiseks müügi- ja asjaõiguslepingu, tasudes enne lepingu sõlmimist enda poolt pakutud ostusumma            eurodes Mäksa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.
 3. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
 4. Enampakkumiste teade avaldatakse valla veebilehel, valla teadete tahvlitel, www.kv.ee ja www.varad.ee, www.soov.ee.
 5. Korraldus jõustub teate avaldamisest valla veebilehel.
 6. Korraldus on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Timo Reinthal      Janika Scarlet Laagus
Vallavanem      Vallasekretär

 

    Müügikuulutus portaalis kv.ee