7.10.15

Projektitoetus

– fondist rahastatava projekti kaasfinantseermiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus

Tingimused toetuse taotlejale

Korra alusel on õigus projektitoetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) taotleja asukoht on Mäksa vald ning taotleja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Mäksa valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe aasta või on viinud läbi Mäksa vallas vähemalt ühe avalikkusele suunatud ürituse;
3) taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Mäksa valla ees.

Korra alusel on õigus projektitoetust taotleda ka mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kelle asukoht ei ole Mäksa vald, kuid toetust taotletakse Mäksa vallas toimuva ja/või Mäksa valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks ning taotleja vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2- 3 sätestatud tingimustele.

Eraisikul on korra alusel õigus taotleda projektitoetust Mäksa vallas toimuva ja/või Mäksa valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on lisatud taotluse esmakordsel esitamisel väljavõte põhikirjast, mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia.

Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:

  •  projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlus poolaasta kohta 01. aprilliks ja 01. oktoobriks (sel aastal erandina 01.nov 2015.a);
  •  Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris.
  • Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.
  • Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus teha erandi ning rahuldada projektitoetuse taotluse, mis on esitatud peale sätestatud tähtaega.

Toetuse taotluse menetlemine

  •  Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse vastavust korrale, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.
  •   Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta korra nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.
  •   Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.
  • Vallavalitsus võib projektitoetuse suunata vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile arvamuse saamiseks.
  •   Toetuse eraldamise ja eraldamata jätmise otsustab ning taotlust menetleb vallavalitsus kuu aja jooksul alates taotluse registreerimisest vallakantseleis.
  •   Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus volikogu poolt vastu võetud eelarvest hinnates sealjuures:

 1) taotluse vastavust valla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2) eelarve kulude põhjendatust;
 3) taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4) taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu.

Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

Korra alusel toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus tegevus-, sündmuse- või projektitoetuse eraldamise korral ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu, milles sätestatakse järgmised tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) lepingu osapoolte õigused ja kohustused;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumisel ja korraldusest mittekinnipidamise korral.

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA