3.04.17

Kinnistute vaheline piiride muutmine. Vastavalt seaduse on see maakorralduslik ümberkruntimise toiming, mille käigus muudetakse külgnevate kinnistute omavahelist piiri nii, et uusi kinnistuid ei teki. See saab toimuda kehtestatud detailplaneeringu alusel või omavalitsuses kooskõlastud piiriettepaneku alusel. Detailplaneeringu koostamise kohustust sellisel juhul vaja ei ole, piisab naaber kinnisasjade omanike ühisavaldusest. Järgitakse, et piiride muutmisel oleks täidetud maakorraldusnõuded: arvestamine looduslike piiridega (kraav, tee, kõlvik) ja maaparandussüsteemi terviklik funktsioneerimine ja kinnistute juurdepääsud avalikust teedevõrgust säiliksid ka jagamistoimingu järgselt. Omavahelist piiri saab muuta pindvõrdses osas või nii, et üks kinnistu suureneb ja teine väheneb samas ulatuses.

 

Maakorraldusliku kruntimise menetlus:

- Ühistaotlus kinnistute vahelise piiri muutmiseks vabas vormis ja piiriettepanek aerofotol või kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis> jagamisskeem koostatakse koostöös maaomanikega valla ehitusametniku vastuvõtul;

- Piiriettepaneku vastavuse kontroll maakorraldusnõuetele, paigutus maaparandussüsteemi kuivendussüsteemi peadreenide suhtes> teostab valla ehitusametnik;

- Piiriettepaneku/jagamisplaani kooskõlastus> annab vallavalitsuse istung vastukirjana;

- Kooskõlastatud piirietteoaneku või detailplaneeringu alusel uute piiride märkimine maastikule ja toimik (sh piiriprotokollid) katastrikannete muutmiseks> tellib maaomanik litsentsi omavalt maamõõduettevõttelt;

- Katastritoimikute esitamine omavalitsusele> esitab maaomanik või maamõõduettevõte;

- Otsus kinnistu piiri muutmiseks ja koha-aadressid> väljastab haldusaktina vallavalitsus;

- Otsus kinnistu piiri muutmisel sihtotstarvete määramiseks> väljastab haldusaktina vallavolikogu;

- Otsuste edastamine maaomanikule ja maakatastrile kannete muutmiseks> teostab omavalitsus;

- Avaldus kannete muutmiseks kinnisturegistris> koostab maaomanik notari vahendusel;

- Kinnistu jagamise või liitmise kanne> teostab maakohtu kinnisturegistri ametnik.

 

 

Menetluskulud: maaomanik peab arvestama järgimiste kulutustega: tasuma maamõõduettevõttele katastri toimikute eest vastavalt kokku lepitud teenuse maksumusele, tasu notarile kinnistamisavalduse koostamise eest, riigilõiv kinnistusregistri kande muudatuse eest.

 

Maaameti maaomaniku meelespea

Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

 

Õiguslikud alused:

 - maakorraldusseadus;

 - ruumiandmete seadus; 

 - maakatastriseadus;

 - VV määrus „Katastrimõõdistamise teostamise ja kontrollimise kord";

 - VV määrus „Katastriüksuse sihtotstarvete määramise kord",

 - valla üldplaneeringu projekt 2008

Toimetaja: MART KEERUTAJA