8.07.14

Metsaks loetakse haja-asutuses puistu massiivi kõrgusega vähemalt 1,3m ja tüvede läbimõõduga vähemalt 3cm, sellel puhul kohaldatakse metsaseadust. Üldjuhul on see metsamaa riigi põhikaartil, toporaafilistele kaartidel ja katastriüksuse plaanidel kujutatud ühtse massiivina. Juhul, kui tekib kahtlus, et raiet teostatakse ebaseaduslikult on võimalik sellest teatada riigi Keskkonnainspektsiooni.

Kontakt: www.kki.ee/est/?part=html&id=32 või lühinumbril 1313.

 

 

Erametsandus

- raiemahu korral kuni 3 tm hektari kohta (näieks harvendus omametsast küttepuude saamiseks) võib raiuda riigile metsateatist esitamata;

- raiemahu korra üle 3 tm hektari kohta saab raiet teostada üksnes kinnistu metsakorralduskavas näidatud mahtudes ja asukohas vastavalt puidu vanusele;

- raiet üle 3 tm hektari kohta võib teostada pärast omaniku poolt riigi Keskkonnaametile metsaspetsialistile metsateatise esitamist ja selle kinnitamist;

- veekogu kalda veekaitsevööndis (10m veepiirist) võib raiet teha üksnes riigi Keskkonnaameti kirjaliku kooskõlastuse alusel;

- maakonna planeeringuga määratud rohevõrgustiku koridorides (Emajõe kalda piiranguvöönd 50m veepiirist) on ulatuslik lageraie keelatud, eelistama peaks harvendusraiet.

 Täpsema info info leiad siit: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis/

 

Mäksa piirkonnas teenindab erametsa omanikke Keskkonnaameti metsaspetsialist-konsultant Kim.Järvpõld mob 5157853.

 

 Riigi metsandus

- Riigi metsasid ja veel seni katastriüksuseta metsamaid haldab riigiasutus Riigi Metsamajandamise Keskus.

Täiendava info leiad siit: http://www.rmk.ee/et

 

Jahindus

- Mäksa valla jahindushuvilised on koondunud Kastre Jahiseltsi, kes tegelevad piirkonnas ka hätta sattunud metsloomadega.

Täiendava info leiad siit: http://www.jahindusinfo.ee/5750

 

Õiguslikud alused: Metsaseadus, Jahiseadus

 

Selgituse koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik

Toimetaja: MART KEERUTAJA