14.03.14

Kinnitatud Mäksa vallavolikogu 21.01.2008.a. otsusega nr 5

 

I ÜLDSÄTTED
 

 § 1. Melliste Raamatukogu Avalik Interneti Punkt (edaspidi AIP) asub Melliste raamatukogu ruumides ja on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 § 2. AIP kaudu võimaldatakse kasutajatele juurdepääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
 

II AIP KASUTAMINE JA VASTUTUS

§ 3. AIP kasutamine

(1) Interneti arvutit võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast. Eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus.

(2) Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja. Kasutusaeg kehtib ainult isikule, kelle nimele on kasutus broneeritud.

(3) Arvuti ja interneti kasutamine on tasuta.

(4) Iga arvutikasutaja peab enne arvuti kasutamist tutvuma kasutuseeskirjaga.

(5) Raamatukogu töötaja fikseerib vastavas andmikus arvuti kasutaja töö alguse- ja lõpuaja.

(6) Arvutikasutusaega on võimalik ette reserveerida.

(7) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

(8) Enne printima asumist on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek.

(9) Vajaduse korral võib raamatukogu töötaja lõpetada arvuti ja interneti kasutamise

enne tööaja lõppu.

(10) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb informeerida raamatukogu juhatajat.

§ 4. AIP kasutajal on keelatud:

1)  igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine;

2)  arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;

3)  arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine;

4)  andmete salvestamine arvuti kõvakettale;

5)  isikliku andmekandja (CD ja diskett) kasutamine arvuti kettaseadmetes raamatukogu töötaja loata;

6)  tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine;

7)  teiste AIP ja raamatukogu kasutajate häirimine.

§ 5. Melliste Raamatukogu ei vastuta autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

§ 6. Käesoleva eeskirja mittetäitmise ja ebakorrektse käitumise korral rakendatakse AIP kasutamiskeeldu üheks kuuks.


III LÕPPSÄTTED

§ 16. Melliste Raamatukogu AIP kasutamise eeskirja muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mäksa Vallavolikogu.

 

Toimetaja: ANDRI VIINALASS