3.04.17

Vallavalitsuse maakorraldaja teostab eraisikutele ja riigiametitele järgimisi ametitoiminguid.

 

  1. Asjaõiguslikud- ja maakorraldustoimingud

- kinnistute jagamine ja ühendamine;

- kahe või mitme kinnisasja vaheliste piiride muutmine;

- katastriüksuse sihtotstarvete määramine ja muutmine;

- katastriüksuse koha-aadresside määramine ja muutmine;

- koha-aadresside korrastamine riiklikus aadressiandmete süsteemis (ADS);

- maa maksustamishinna aktide koostamine;

- maamaksu alusandmete koostamine ja esitamine Tolli- ja maksuametile;

- kasutusõiguse või servituudi seadmine tehnorajatiste talumiseks valla maaomanditel;

- eramaade omandamine vallale avalike ülesannete täitmiseks.

 

2. Maareformi toimingud

- õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise ja kompenseerimise toimingud;

- maa ostueesõigusega erastamise toimingud hoonete juurde;

- kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise („ riba") toimingud;

- maade munitsipaalomandisse taotlemine ja riigi registritesse kandmise toimingud;

- riigimaale ehitiste omanike kasuks hoonestusõiguse seadmise toimingud;

- riigimaa kasutusvaldusse andmise toimingud;

- maa riigi omandisse jätmiseks riigiasutuste (Maa-amet, RMK, ministeeriumid) taotluste menetlemine;

- maavalitsusele laekunud maa ajutise kasutuse taotluste KOVi poolne menetlemine.

           

3. Muud toimingud

- osalemine valla üldplaneeringu (ÜP) koostamise korraldamises;

- osalemine detailplaneeringute (DP) koostamise korraldamises maaomandite ja maakasutuse planeerimise küsimustes;

- osalemine valla arengukava väljatöötamises maakasutuse muudatuste kavandamise ja finantseerimise küsimustes.

 

 

Vajadusel lisainfo: Andre Kaareste, valla maakorraldaja,

Kontaktid: 7 337 603, andre@maksavald.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA