15.03.14

Eesmärk: riiklikult kaitsta ökoloogilist tasakaalu ja puutumatu loodusekoosluste säilimise eelistamine inimtegevusele ja selle mõjule kindlaks määratud maa- või veealal.

 

Riikliku kaitse alla olevad pargid:

  • Kaagvere mõisapark;

  • Mäksa mõisapark;

  • Kastre mõisapark.

 

Moodustamisel olevad kaitse- või hoiualad:

  • Emajõe-Suursoo kaitseala;

  • Mäletjärve hoiuala;

  • Emajõe-Suursoo rahvuspark.

 

Looduskaitse alused üksikobjektid:

Jagunevad I, II ja III kategooria kaitsealusteks üksikobjektidesks. I kategooria kaitsealuste objektide asukohad ei ole avalikud, nende kaitsega seotud kitsendused ja piirangud selgitatakse välja üksikmenetlustes koostöös riigi Keskkonnaametiga. II ja III kategooria kaitsealused alade info on leitav keskkonnaregistri avalikust kaardirakendusest aadressil: www.EELIS.ee.

 

Looduskaitseliste piirangutega aladel jaguneb kaitsereziim ranguse alusel kolmeks:

  • Reservaat- ranged tegevuse piiarngud;

  • Sihtkaitsevöönd- keskmised tegevuse piirangud;

  • Piiranguvöönd- vähem ranged tegevuse piirangud.

 

Lubatud ja keelatud tegevused kaitsereziimide kaupa kirjeldatakse „Kaitse-eeskirjas", mille koostamine ja kinnitamine peab toimima avaliku menetluse teel. Menetlust juhib ja viib läbi Keskkonnaameti regiooni keskus (kontakt: Aleksandri tn 14, Tartu linn; e-kontakt: http://www.keskkonnaamet.ee/

 

Omavalitsus nõuab keskkonnakaitselist Keskkonnaameti kooskõlastust planeerimis-, ehitus-, maakorraldus- või keskkonna erikasutus toimingute juurde, juhul kui tegevus jääb looduskaitseliste piirangutega maa- või veeala koosseisu.

 

Õiguslikud alused:

 - looduskaitse seadus;

 - veeseadus;

 - VV määrus „Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad". 

 

 

Selgituse koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik

Toimetaja: ANDRI VIINALASS