8.04.16

ÜHISVÕRGUD, TEHNORAJATISED ja ERAPUURKAEV

 

 

Joonobjektid: elektri jaotusvõrgu elektri õhukaabel, maakaabel, vee-ettevõtja või detailplaneeringuala joogivee jaotustorustik, olmereovee kogumistorustik, sademeveetorustik, riigi või valla kohalik küladevaheline teedevõrk. Punktobjektid: mastalajaam, komplektalajaam, liitumiskilp, asulas ühisvõrgu joogiveejaam, asulas ühisvõrgu reoveepuhasti, joogivee puurkaev ühe või mitme majavalduse tarbeks.

 

Ehitusliku projekteerimise menetlus:

- Projekteerimistingimuste taotlus ja asukohaskeemid> esitab rajatise omanik;

- Vastuskiri lähtetingimustest projektile >väljastab omavalitsus haldusaktina 14 päeva jooksul;

- Ehitusplatsi geodeetiline alusplaan (sh maaparandustorustik)> tellib litsentsiga eraettevõttest kinnistu omanik või projekteerija;

- Ehitusprojekt> tellib rajatise omanik MTRis projekteerimisõigust omavalt isikult;

- Notariaalsed kasutusõiguse lepingud teise isiku kinnistu ehitamiseks> sõlmib rajatise omanik maaomanikega;

- Ehitusprojekti kooskõlastamine riigiametitega ja teiste võrguettevõtjatega> viib läbi rajatise omanik või projekteerija;

- Kirjaliku nõusoleku taotlus ehitamiseks> esitab omavalitsusele kinnistu omanik, tasub riigilõivu;

- Ehitusprojekti ülevaatus ja nõusoleku väljastamine> teostab omavalitsus 20 päeva jooksul;

- Kirjaliku nõusleku riiklikusse ehitusregistrisse kandmine> teostab omavalitsus ehitusloa väljastamisel;

- Ehitamise alustamise teatis> esitab omanik või ehitusettevõtja 3 päeva enne ehitustegevust;

- Kasutusloa taotlus> esitab omanik omavalitusele pärast hoone valmimist, lisab pädevusega eraettevõttest tellitud elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistuse, tasub riigilõivu;

- Kasutusluba> omavalitsus koostab paikvaatlusel valminud ehitise ülevaatusakti (võib kaasata projekteerija, ehitaja ja omanikujärelvalvet teostanud inseneri), kontrollib valminud ehitise vastavust ehitusloaga projektile ja selle kooskõlastustele (juhul kui ehitusetapis muudeti tehnilist lahendust on vajalik teostusjooniste koostamine ja uued riigiametite kooskõlastused), väljastab kasutusloa ja kannab selle riiklikusse ehitusregistrisse.

 

Blanketid:

 - projekteerimistingimuste taotlus

 - taotluste blanketid

 

Riigilõiv:

 - KN väikehitis 31,96 eurot;

 - EL 127,82 eurot;

 - KL 63,91 eurot.

 

 

ERAVÕRGUD ja TEHNORAJATISED

 

 

Joonobjektid: elektri majaühendus, kinnistu oma maaküttekollektor, majavalduse juurdepääsutee, piirdeaed. Punktobjektid: joogivee salvkaev, haja-asutuses kinnistu olemreovee omapuhasti st septik+ imbväljak või kogumismahuti, sõnnikuhoidla või monteeritav kuivati väikeehitisena (ehitusalune kuni 20m2).

 

Menetlus:

* Elekrtri majaühenduse projekteerimise ja rajamise organiseerib mitte eraomanik, vaid võrguettevõtja. Soovija peab esitama taotluse Eesti Energia ASle ja tasuma liitumistasu (ampri maksumuse põhiselt).

 

* Muu tehnorajatis (salvkaev, olemreovee seadmed, väikekuivati vms)

- Paigustusskeem aerofotol> esitab või koostab koostöös valla ehitusametnikuga maaomanik;

- Asukoha kooskõlastus> omavalitsus kontrollib paigutuse vastavust tehniliste normatiividele ja kaitsetsoonide sh maaparandussüsteemide suhtes ja kooskõlastab või tagastab puuduste kõrvaldamiseks;

- Tehnorajatise rajamine> rajab kinnistu omanik või tellitud ehitaja;

- „Ehitise teatis" ja toote spetsifikatsioon või mõõtkavaline tüüpjoonis> esitab kinnistu omanik;

- Rajatise seadustamine> valla ehitusametnik kontrollib valminud rajatise olemasolu looduses ja vastavust tehnilistele joonistele ja teeb riiklikusse ehitusregistrisse kande.

 

Blanketid:

 

- taotluste blanketid

  

Õiguslikud alused:

 -  ehitusseadus;

 - MKM 25.09.2010.a määrus „Nõuded ehitusprojektile";

 - asjaõigusseaduse rakendamise seadus;

 - elektriohutusseadus;

 - riigilõivuseadus.

Toimetaja: MART KEERUTAJA