15.04.14

KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. APRILLIST
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 19.05.2014.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab
vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui
355 eurot kuus.

Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8
või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja,
kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust
kuni 5000 eurot.

Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse
taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse
järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud
eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja
KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.

TOETUSKÕLBLIKUD TEGEVUSED:

        * eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti
eluaseme tehnosüsteemide - või võrkude rajamine, muutmine või
asendamine
        * eluaseme renoveerimine
        * ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või
ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega
seotud kulude katmine
        * eluaseme soetamine leibkonnale
        * eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

NÕUDED TAOTLEJALE:

        * Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad),
eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt
neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse
ühiselt
        * Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega
registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi
        * Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu
elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega
registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile
        * Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva
eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks
enne toetuse väljamaksmist
        * Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv
kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid
või majaosad, mis on omavahel ühendatud
        * Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu
leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va
eelnevalt eraldatud toetus
        * Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus
füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti
väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi
võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud

NÕUTAVAD DOKUMENDID:

        * taotlus
        * taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
        * ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust
juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele
        * koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks
määramise otsusest
        * taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2012 ja 2013 aasta
tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste
leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide
koopiad kohase välisriigi maksuametist
        * juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud,
siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2012 ja 2013 aastal saadud maksustatava
tulu või selle puudumise kohta

 Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea
esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs
rahvastikuregistris.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine,
tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

        * ehitustööde eelarve [1]
        * hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis
sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
        * hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui
projektis sisalduvad tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:

        * soovitava eluaseme kirjeldus [2], kuhu märgitakse kinnisasja
tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus
ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või
internetiaadress fotode leidmiseks internetist

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

        * krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud
laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d),
laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa
jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike
laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal
AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4,
Tallinn, 10151.
 Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus
lasterikastele peredele". Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on
kättesaadavad KredExi kodulehel [3] .

PÄRAST TAOTLUSVOORU LÕPPEMIST JA LAEKUNUD TAOTLUSTE MENETLEMIST,
KÜSIB KREDEX TINGIMUSTELE vastavate taotlejate elukohajärgselt
kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise
vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning
leibkonna liikmelisuse kohta.

 Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel
telefoninumbritel: 667 4110, 667 4109, 667 4108.

[1] http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Ehitustoode_eelarve_2014.xls
[2] http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Soovitava_elamispinna_kirjeldus_2014.doc
[3] http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/
[4] http://www.kredex.ee/

Toimetaja: ANDRI VIINALASS