15.03.14
Vastvalt 2011 kehtima hakanud Ruumiandmete seadusele on riigis aadressandmete määraja ja administraator kohalik omavalitsus. Selleks on kasutusele võetus digitaalne riiklik aadressandmete süsteem (lühend ADS). Aadresse määratakse maaomandi moodustmisel, kinnistute jagamisel-liitmisel, ehitiste püstitamisel. Need andmed kajastuvad peamiselt riiklikus ehitusregistris, maakatastris, kinnistusregistris, äriregistris ja rahvastikuregistri elukoha andmetes, mille alusel loodetakse läbi viia järgmine rahvaloendus ja muid üleriiklike sotsiloogilisi uuringuid. 
 
Aadressandmed peavad vastama seaduses esitatud tunnustele ja selle eesmärk on, et aadressandmed peaks riiklike registrite kasutajad (kiirabi, päästeteenistus, post jne) kohale juhatama.
 
Seisuga 01.01.2012 on Mäksa vallas umbes 220 kinnistu või ehitise aadressi, mis riiklikes registrites ei vasta seaduses määratud tunnustele ja kuuluvad korrigeerimisele.
Vallavalitsus on asunud aadress-andmeid korrastama ja menetlusosalistest maa või ehitiste omanikke informeeritakse sellest kirjalikult jooksvalt.
 
Alates 2011 aastast kehtivate reeglite kohaselt:
 
- haja-asutuses ei või olla number järelliiteid, ega külas samanimelisi maaüksusi;
- number järelliidet peab kasutama kompaktse hoonestusega asulates, kus on eksisteerib registritee tänavavõrgu tähenduses ja liikudes asulas keskusest ääreala suunas
peab teest vasakule jääma paarisnumbriga majavaldus ja paremale paaritu;
- number järelliidet peab kasutama kompaktse hoonetusega väikekohtades (suvilakohtade maa ringpiiri sees);
- aadress peab olema eesti keelne ja omastavas käändes, näiteks kinnistu mitte "Lumikelluke" vaid "Lumikellukese";
- eelistama peaks kultuuriloolisi asukoha andmeid (endine talunimi) või asukohta iseloomustvat eripära või maastiku kirjeldavat komponenti, mitte poja ega vanaisa nimesid.
 
Täpsemad nõuded koha-aadressidele leiab siit: http://ads.maaamet.ee/
 
 
Selgituse koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik
Toimetaja: ANDRI VIINALASS