15.03.14
Keskkonna komplekskasutus
 
Taotluse menetleja ja loa väljastaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni büroo, Aleksandri tn 14, Tartu linn.
 
Vallas on üldjuhul luba vajalik:
- Sealiha- ja piimafarmide suurtootmise puhul, kus hinnatakse suurtootmise keskkonnakoormust (loomade joogivesi, sõnnikumajandus, jäätmete käitlus)
 
 
Omavalitsus annab menetluses Keskkonnaameti järelpärimise laekumisel 1kuu jooksul arvamuse, kas tegevus vastab valla ruumilis-territoriaalse arnengu põhimõtetele ja
on kooskõlas planeeringutega ja kohalike oludega (naabrusõigus).
 
 
Vee erikasutus
 
Taotluse menetleja ja loa väljastaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni büroo, Aleksandri tn 14, Tartu linn.
 
Vallas on üldjuhul luba vajalik, kui:
- ammutatakse põhjavee kihist (puurkaevu joogvesi) või pinnaveekogust (tarbevesi) rohkem kui 5m3 ööpäevas;
- juhitakse heitvesi (reovee väikepuhastist) maapõue või suublaks olevasse veekogusse rohkem kui 5m3 ööpäevas;
- paisutakse avatud veejuhtmeid (kraavid, eesvoolud, jõed);
- muudetakse vooluveekogu (jõgi, eesvool) või seisuveekogu (järv) kaldajoont veepiiril (näiteks paadikanali rajamine) 
 
Täpsemat tegevuste kirjeldust vaata siit: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/vee-erikasutusluba/
 
Omavalitsus annab menetluses Keskkonnaameti järelpärimise laekumisel 1kuu jooksul arvamuse, kas tegevus vastab valla ruumilis-territoriaalse arnengu põhimõtetele ja
on kooskõlas planeeringutega ja kohalike oludega (naabrusõigus).
 
 
Kalda erikasutus
 
1. Kalda ehituskeeluvöönd - riikliku üleujutusohuga veekogul Emajõgi on ehituskeeluvöönd ülemine veeseis abs 33.04+50m horisontaalis
- üle 10km2 valgalaga seisuveekogudel 50m keskmisest veepiirist;
- alla 10 km2 valgalaga veekogudel 25m keskmisest veepiirist;
- jõed ja maaparandussüsteemide eesvoolud 25m keskmisest veepiirist;
- üleujutusohuga veekogul Emajõgi on ehituskeeluvöönd.
 
Kalda ehituskeeluvööndisse on keelatud omavalitsusel väljastada luba hoonete või muude ehitiste sh reoveesüsteemiderajamiseks. 
 
Keeluvööndit saab erandjuhtudel vähendada üksnes detailplaneeringu koostmise teel ja menetluses vastuvõtmise järgselt Keskkonnaameti peadirektori käskkirja alusel.
 
 
2. Kalda veekaitsevöönd ja piiranguvöönd
- kalda veekaitsevöönd on 10m veekogu keskmisest veepiirist.
 
Puu- ja põõsasrunde raie ja kaevetööd vajavad luba Keskkonnameti Jõgeva-Tartu büroost, Aleksandri tn 14, Tartu linn.
 
 
- kalda piiranguvöönd on 50m veekogu keskmisest veepiirist.
Kalda piiranguvööndis ei tohi lagegeraie langi pindala olla suurem kui kaks hektarit, keelatud on kaevandamine ja reoveesetete laotamine.
 
 
Maapõue erikasutus
Taotluse menetleja ja loa väljastaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni büroo, Aleksandri tn 14, Tartu linn.
 
Vallas on üldjuhul luba vajalik, kui:
- kavandatakse geoloogilist uurimistööd maapõues liiva- ja kruusavaru määramiseks ja andmete kandimiseks maardlate registrisse
- kavandatakse liiva-, kruusa- või turba kaevandamist maardlates
Täpsemat tegevuste kirjeldust vaata siit: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/maapou-6/
 
Omavalitsus annab menetluses Keskkonnaameti järelpärimise laekumisel 1kuu jooksul arvamuse, kas tegevus vastab valla ruumilis-territoriaalse arnengu põhimõtetele ja
on kooskõlas planeeringutega ja kohalike oludega (naabrusõigus).
 
 
Välisõhu erikasutus
Taotluse menetleja ja loa väljastaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni büroo, Aleksandri tn 14, Tartu linn.
 
Vallas on üldjuhul luba vajalik, kui:
- tootmistegevuses (katlamajad, tootmine) paisatakse küttekolletest õhku saastet
Omavalitsus annab menetluses Keskkonnaameti järelpärimise laekumisel 1kuu jooksul arvamuse, kas tegevus vastab valla ruumilis-territoriaalse arnengu põhimõtetele ja
on kooskõlas planeeringutega ja kohalike oludega (naabrusõigus).
 
 
Selgituse koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik

 

Toimetaja: ANDRI VIINALASS