7.12.16

Alates 1. juunist 2013. a rakendus Mäksa vallas korraldatud jäätmevedu. Selle põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. Tulenevalt Jäätmeseadusest on „korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt" ning on kohustuslik kõigile maaomanikele, kelle kinnistu maakasutuse sihtotstarve on:

·         elamumaa;

·         maatulundusmaa, millele on määratud õuemaa;

·         ärimaa.

Mäksa vallas on korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja AS Eesti Keskkonnateenused, millega on sõlmitud kontsessioonileping perioodiks 01.06.2013 – 31.05.2017.

 

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri Mäksa valla elanikele

 

AS Eesti Keskkonnateenused

Tähe 108, 51013 Tartu

avatud: esmaspäevast reedeni 09.00 – 17.00.

Klienditeeninduse tel. 1919

e-post: info@keskkonnateenused.ee

Kodulehekülg: www.keskkonnateenused.ee

Mäksa vallas korraldatud jäätmevedu reguleerivad õigusaktid:

·         Mäksa Vallavolikogu17.09.2012 määrus nr 12 "Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord".;

·         Mäksa Vallavolikogu17.09.2012 määrus nr 13 "Mäksa valla jäätmehoolduseeskiri".

 Taaskasutatavate jäätmete kogumiseks on vallavalitsus paigaldanud avalikud konteinerid järgnevalt:

  Paberijäätmete konteinerid

·         Melliste külas A ja O kaupluse parklas;

·         Kaagvere külas kortermaja nr 8 läheduses (endise kaupluse lähedal);

·         Poka külas vana kuivati esisel platsil (vallamaja läheduses).

 Segapakendite konteinerid

·         Melliste külas A ja O kaupluse parklas ja Oravikus noortekeskuse hoone lähedal;

·         Kaagvere külas kortermaja nr 8 läheduses (endise kaupluse lähedal);

·         Poka külas vana kuivati esisel platsil (vallamaja läheduses);

·         Mäksa külas kortermajade juurdepääsutee läheduses;

·         Võõpste külas kortermaja lähedal;

·         Sudaste külas (Kislal) kortermajade lähedal platsil.

Ohtlike jäätmete üleandmiseks korraldab Mäksa Vallavalitsus igal kevadel/suvel kogumisringi, kus elanikel on võimalus tasuta ohtlikud jäätmed üle anda. Kogumisringi eesmärk on vältida ohtlike jäätmete sattumist loodusesse. Kogumisringi toimumisest teavitatakse elanikke kohaliku infolehe ja infotahvlite kaudu

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA