7.04.16

Ehitusõigus hajaasustuses. Lubatud ehituskoormus põhihoone osas on maapinna ja ehitusaluse suhtena 100/1, lisandub 0,5 osas abihoonete tarbeks ajaloolise haja-asutuse struktuuri säilitamiseks maastikul. Kohustuslik majavalduste vahekaugused 100m. Selle reegli järgi on näiteks lubatud projekteerida 1,5ha maatükile 150m2 ehitusaluse pinnaga üksikelamu ja selle juurde abihoone 75m2. Maksimaalne lubatud korruselisus 2 korrust. Ehitusõigust antakse pärast seda, kui on lahendatud juurdepääs uue ehitusõiguse juurde avalikust teedevõrgust (näiteks notariaalne servituut). Hoone kavandamisel kalda ehituskeeluvööndisse (Emajõel üleujutusala ülemine piir abs32.50m+50m horisontaalis) on vajalik taotleda keeluvööndi vähendamist läbi detailplaneeringu koostamise. Maakondliku rohevõrgustiku aladel on lubatud tarastada üksnes 1000m2 hoone juurde õueala, ülejäänud osas peab säilima avatud maastik. Hoone projekti mahus lahendada ka välisvõrgud: juurdepääsu asukoht, elekter, joogivesi, reoveeseadmed.

 

Ehitusõigus maa-asulates Melliste, Kaagvere, Mäksa, Võõpste üldplaneeringuga määratud kompaktse hoonestusega osal. Lubatud projekteerida hooneid kruntidele alates 2000m2. Maksimaalne lubatud korruselisus 2-3 korrust. Ehitusõiguse eeltingimuseks on asjaolu, et on lahendatud juurdepääs uue ehitusõiguse juurde avalikust teedevõrgust (näiteks notariaalne servituut). Kolme ja enama üksikelamu kavandamisel nõutakse detailplaneeringu koostamist. Hoone projekti mahus lahendada ka välisvõrgud: juurdepääsu asukoht, elekter, joogivesi, reoveeseadmed.

 

Ehitusliku projekteerimise menetlus:

- Projekteerimistingimuste taotlus> esitab omavalitsusele kinnistu omanik;

- Projekteerimistingimused >väljastab omavalitsus haldusaktina 14 päeva jooksul;

- Ehitusplatsi geodeetiline alusplaan> tellib litsentsiga eraettevõttest kinnistu omanik või projekteerija;

- Ehitusprojekt> tellib kinnistu omanik MTRis projekteerimisõigust omavalt isikult;

- Ehitusprojekti kooskõlastamine riigiametitega> viib läbi kinnistu omanik või projekteerija;

- Ehitusloa taotlus> esitab omavalitsusele kinnistu omanik, tasub riigilõivu;

- Ehitusprojekti ülevaatus ja loa väljastamine> teostab omavalitsus 20 päeva jooksul;

- Ehitusloa riiklikusse ehitusregistrisse kandmine> teostab omavalitsus ehitusloa väljastamisel;

- Ehitamise alustamise teatis> esitab omanik või ehitusettevõtja 3 päeva enne ehitustegevust;

- Kasutusloa taotlus> esitab omanik omavalitusele pärast hoone valmimist, lisab pädevusega eraettevõttest tellitud elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistuse, tasub riigilõivu;

- Kasutusluba> omavalitsus koostab paikvaatlusel valminud ehitise ülevaatusakti (võib kaasata projekteerija, ehitaja ja omanikujärelvalvet teostanud inseneri), kontrollib valminud ehitise vastavust ehitusloaga projektile ja selle kooskõlastustele (juhul kui ehitusetapis muudeti tehnilist lahendust on vajalik teostusjooniste koostamine ja uued riigiametite kooskõlastused), väljastab kasutusloa ja kannab selle riiklikusse ehitusregistrisse.

 

Erisused:

  • Väikehoone ehitusaluse pinnaga kuni 20m2 (kuur, auto varjualune, paviljon)> selle püstitamiseks piisab enne rajamist paigutusskeemi kooskõlastamisest valla ehitusametnikuga. Väikehoone seadustamiseks ehk ehitusregistrisse kandmiseks on vajalik pärast valmimist esitada omanikul oamvalitsusse „Ehitise teatis" ja lisada mõõtkavalised joonised (vaade, lõige, põhiplaan ja asendiplaan aerofotol).

  • Väikehoone ehitusaluse pinnaga kuni 60m2 (paviljon, suvila)> võib omanik ise projekteerida, kuid enne esitamist peab selle ülevaatamist tõendama allkirja MTRis projekteerimisõigust omav isik.

  • Avalikkusele suunatud (mitte omatarbeks) ehitiste puhul tuleb projekteerimisel esitada ka hoonete eriosade projektid: elekter, ventilatsioon, küte, vesivarustus- ja kanalisatsioon, vajadusel nõrkvool ja tellida ehitustegevuse juurde omanikku esindav MTRi kandega vastutav järelvalveinsener.

  • Hoonete (va tootmine, suvila) projekti mahus on vajalik esitada energiatõhususe arvutus (NB! mitte märgis).

  •  

Blanketid:

 - projekteerimistingimuste taotlus

 - taotluste blanketid

 

Riigilõiv:

 - EL väikehoone 31,96.- eurot;

 - üksikelamu 63,91.- eurot;

 - muud hooned 127,82.- eurot+0,31 eurot iga kasuliku pinna m2 eest;

 - KL väikehoone, üksikelamu 31,96.- eurot,

 - muud hooned 63,91.- eurot.

 

Õiguslikud alused:

 - Maakonna planeering „Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 2004;

 - Valla üldplaneeringu projekt 2008;

 - Ehitusseadus;

 - MKM 25.09.2010.a määrus „Nõuded ehitusprojektile";

 - Elektriohutusseadus;

 - Riigilõivuseadus.

Toimetaja: MART KEERUTAJA