9.11.17
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.01.2017.a määrusele nr 8 muutub päeval peale Kastre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamist haldusterritoriaalne korraldus - Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemise teel moodustuatakse uus haldusüksus, Kastre vald. Kuni 2017. aasta lõpuni jätkavad tööd senised ametiasutused: Haaslava vallavalitsus, Mäksa vallavalitsus ja Võnnu vallavalitsus.
Toimetaja: MART KEERUTAJA

Mäksa Võnnu Haaslava valdade ühinemine

Haaslava, Mäksa ja Võnnu ühinevad Kastre vallaks

13.12.2016 toimunud Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade juhtkomisjon otsustas volikogudele esitada liitumislepingu projekti kinnitamiseks. Liitumislepingu avalikustamise käigus laekus mitmeid ettepanekuid, mille seas oli nii ettepanek liitumisläbirääkimiste lõpetamiseks, kui ka eraldi  valimisringkondade moodustamiseks. Kõige suuremat poleemikat tekitas nime küsimus. Rahvaküsitlusel sai rahvas oma poolehoidu avaldada Kagu-Tartumaa ja Kastre nimele. Valimas käis kõigis omavalitsustes kokku 391 isikuid kellest Kagu-Tartumaa poole hääletes 86 ja Kastre poolt 223 inimest.

Laekunud ettepanekutest mahukaimad olidki ettepanekud liitumislepingu muutmiseks just nime osas. Nii oli rahvaalgatuse korras kogutud Võnnu nime poolt 537 allkirja ja Kurepalu nime poolt 173 allkirja. Juhtkomisjon arutas laekunud ettepanekuid ning viis läbi välistamishääletuse kolme nime osas Võnnu, Kurepalu ja Kastre. Igal vallal oli 3 häält. Esimeses voorus välistati Võnnu 6 häälega, Kurepalu sai 2 häält ning Kastre 1 hääle. Teises voorus välistati Kurepalu 6 häälega, Kastre sai 3 häält. Seega otsustas juhtkomisjon esitada volikogudele liitumislepingu projekti, milles uue ühendomavalitsuse nimeks on Kastre vald.

Teine mahukam rahvalt laekunud ettepanek puudutas liitumislepingus olevat lepingu muutmise kvoorumit uues volikogus. Nimelt oli liitumislepingu projektis sätestatud lepingu muutmiseks 4/5 häälteenamus. Rahva ettepanek oli sätestada minimaalne nõue ehk 2/3. Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt 3/4 häälteenamuse nõue ning tegi vastava muudatuse volikogudele esitatavasse liitumislepingu projekti.

Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon


Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9lõigete 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, Mäksa Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Korraldada Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla ühinemislepingu projekti ning selle lisade avalik väljapanek 18.11.2016. a – 09.12.2016. a.

2. Ühinemislepinguga projektiga saab tutvuda  Mäksa Vallavalitsuses ning Mäksa valla veebilehel www.maksavald.ee.

3. Määrata ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks hiljemalt 12.12.2016. a kell 16.00.

4. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu projektile saab esitada kirjalikult Mäksa Vallavalitsusele e-posti aadressile info@maksavald.ee või Mäksa vallamajas aadressil Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik haldusotsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

 

Jooksev info lehel https://www.maksavald.ee/et/haldusreform


RAHVAKÜSITLUS 4. JA 5. DETSEMBRIL

Võnnu, Mäksa ja Haaslava valla ühinemise haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise rahvaküsitlus toimub 04.-05. detsembril . Mäksa vallas on küsitluse läbiviimiseks moodustatud üks küsitluspunkt.

Küsitakse ka elanike arvamust ühendvalla nime osas: kas Kagu-Tartumaa vald või Kastre vald. Mäksa valla küsitluspunkt asub Melliste Algkool-Lasteaias. Telefon 5347 4589.

Küsitluspunkt on pühapäeval, 04.detsembril avatud kell 10.00 - 18.00 ja

esmaspäeval, 05. detsembril avatud 09.00 - 18.00

Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Rahvaküsitluselt saavad osa võtta kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Mäksa vald.

Kodus küsitluslehe täitmiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Mäksa Vallavalitsusele või küsitluspäevadel küsitluspunktile telefoni teel hiljemalt küsitluspäeva kella 15.00-ks.

 

BUSSIINFO

Bussiring rahvaküsitlusele pühapäeval, 4. detsembril
12.00 Kõrvesilla-Võõpste-Kastre
12.15 Mäksa-Sarakuste-Vana-Kastre-Kaagvere-Kisla
12.45 Poka-Mäletjärve-Miinamõisa
13.05 Melliste
Bussiring rahvaküsitlusele esmaspäeval, 5. detsembril
09.00 Kõrvesilla-Võõpste-Kastre
09.15 Mäksa-Sarakuste-Vana-Kastre-Kaagvere-Kisla
09.45 Poka-Mäletjärve-Miinamõisa
10.05 Melliste

 

Lisainfo http://www.maksavald.ee/haldusreform


Ühinemislepingu projekti avalik arutelu

AUSTATUD HAASLAVA, MÄKSA JA VÕNNU VALLA KODANIKUD!

28. novembril 2016 kell 18.00 Kurepalus Priiuse seltsimajas

29. novembril 2016 kell 18.00 Melliste Algkool-Lasteaias

30. novembril 2016 kell 18.00 Võnnu Kultuurimajas

toimub ühinemislepingu projekti avalik arutelu. 

Koosolekutel on kohal kõikide valdade esindajad

 

Bussiring 29. novembril

16.55 Kõrvesilla-Võõpste-Kastre

17.10 Mäksa-Sarakuste-Vana-Kastre-Kaagvere-Kisla

17.40 Poka-Mäletjärve-Miinamõisa

18.00 Melliste

Info lehel https://www.maksavald.ee/et/haldusreform


Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, Mäksa Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Korraldada Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla ühinemislepingu projekti ning selle lisade avalik väljapanek 18.11.2016. a – 09.12.2016. a.

2. Ühinemislepinguga projektiga saab tutvuda  Mäksa Vallavalitsuses ning Mäksa valla veebilehel www.maksavald.ee.

3. Määrata ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks hiljemalt 12.12.2016. a kell 16.00.

4. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu projektile saab esitada kirjalikult Mäksa Vallavalitsusele e-posti aadressile info@maksavald.ee või Mäksa vallamajas aadressil Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik haldusotsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mati Möller

Vallavolikogu esimees

 

Jooksev info lehel https://www.maksavald.ee/et/haldusreform


Kaart