15.08.17
Mäksa Vallavalitsuse 18. juuli korraldusega nr 94 otsustati toetada järgimisi 2017.a hajaasustuse programmi esitatud taotlusi:

Toetuse saaja

Projekti nimi tegevused eraldatud toetus €

omafinantseering
 €

projekti lõpp
Andero Belov
Niiluse
kanalisatsioon 2080,10 1039,90
Eneli Annama
Sulbitalu
vesi 2312,00 1156,00 2017
Kaie Parman
Järveääre
kanalisatsioon 1900,00 950,00 2017
Taima Maa
Aasväli
kanalisatsioon 2280,00 1200,00 2017
Allan Ahman Metsapoole vesi 720,00 360,00 2017
Toivo Mardisalu Kangro vesi 4228,22 2203,78 2017
Aino Loreida Kelder Kruusamäe vesi 4080,00 2040,00 2017
Lembit Ostra Lembitu vesi 4299,68 2480,00 2017

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
19.04.17

Mäksa Vallavalitsuse 18.04.2017. a korraldusega nr 46 moodustati 2017. a hajaasustuse programmi esitatavate taotluste hindamise komisjon järgmises koosseisus:

Peeter Kollist;

Mart Keerutaja;

Mariliis Toom;

Kaido Kullamaa;

Jaan Kiisler.

Toimetaja: MART KEERUTAJA
11.04.17
Mäksa Vallavalitsuse 12. juuli 2016.a korraldusega nr 102 kinnitati hajaasustuse programmi toetuste saajad:

Toetuse saaja

Projekti nimi tegevused eraldatud toetus €

omafinantseering
 €

projekti lõpp
Sirje Kade
Kisla vesi
vesi 4488,00 2244,00 2017
Sirli Kaevats
Rootsitalu vesi
vesi 4233,00 2117,00 2017
Janek Jõesaar
Hundiuru kanalisatsioon
kanalisatsioon 2224,00 1112,00 2017
Taima Maa
Aasavälja vesi
vesi 4100,00 2290,00 2017
Ene Pungar Vainula kanalisatsioon kanalisatsioon 2584,00 1292,00 2017
Ivar Süld Kingu vesi (osal rah) vesi 2090,00 3490,00 2017

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
4.04.16

01.04.2016.a Mäksa Vallavalitsuse korraldusega nr 30 kinnitati 2016 a hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:

     1. Allan Ahman;

     2. Mart Keerutaja;

     3. Mariliis Toom;

     4. Kaido Kullamaa;

     5. Priit Kangur.

Toimetaja: MART KEERUTAJA
22.04.16

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mäksa vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmiga seonduv Mäksa valla lehel - http://www.maksavald.ee/hajaasutuse-programm

Kontaktisik

 

Vald

Nimi

Telefon

E-post

Mäksa

Mart Keerutaja

733 7601, 5855 2944

mart@maksavald.ee

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
20.10.15
Toetuse saaja Projekti nimi tegevused eraldatud toetus €

omafinantseering
 €

projekti lõpp
Nelli Vassila
1-4.4/343_Vasesepa talu
vesi+kanalisatsioon 2824,00 1412,00 10.2015
Janar Labber
1-4.4/344_Kastani
vesi 4664,00 2332,00 10.2016
Irene Okkas
1-4.4/364_Lepiku
kanalisatsioon 1548,08 774,04 09.2015
Niina Kuller
1-4.4/366_Kisla
kanalisatsioon 8731,64 4365,82 11.2015
Jaan Käsner 1-4.4/331_Rae vesi 4904,00 2452,00 05.2016
Leida Laaneoja 1-4.4/340_Lõokese(osal rah) vesi+kanalisatsioon 1068,76 534,38 11.2015

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
7.01.16

18. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Mäksa valla majapidamiste toetustaotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mäksa vallavalitsusse hiljemalt 18. mail 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsu-teedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Hajaasustuse programmi kontaktisik Mäksa vallavalitsuses on Mart Keerutaja, telefon 733 7601, 5855 2944, e-post mart@maksavald.ee

 

Mäksa Vallavalitsuse 02.03.2015.a korraldusega nr 27 loodud hindamiskomisjoni koosseis:

 

     Jaan Kiisler;

     Mart Keerutaja;

     Andre Kaareste;

     Kaido Kullamaa;

     Priit Kangur.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA