« Tagasi

Kastre valla sümboolika leidmise lähteülesande kinnitamine ja ideekonkursi väljakuulutamine

Konkursi eesmärk on leida loodava Kastre valla ametiasutuse sümboolika motiiv, mida saab kasutada valla vapil, lipul, ametlikus dokumentatsioonis ja elektroonilistes väljundites. Konkursi läbiviimise aeg on 20.04.2017. - 19.06.2017. a.

Võttes aluseks Mäksa valla põhimääruse § 34 lg 1 punkt 3, Mäksa Vallavolikogu 21.12.2016. a otsus nr 55 "Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" punkt 1, Mäksa Vallavalitsus annab

korralduse:

  1. Kinnitada „Kastre valla sümboolika leidmise ideekonkursi lähteülesanne" vastavalt lisale.
  2. Kuulutada välja punktis 1 nimetatud ideekonkurss 20.04.2017. a. Konkursi läbiviimise aeg on 20.04.2017. - 19.06.2017. a.
  3. Edastada käesolev korraldus teadmiseks Haaslava vallale ja Võnnu vallale.
  4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
  5. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Mäksa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

                                              

Timo Reinthal                                                                                   Janika Scarlet Laagus

Vallavanem                                                                                       Vallasekretär