16.10.17

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Külavanema statuut

Mäksa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Mäksa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötasu määrad ja tingimused

Kodualustustoetuse taotlemise ja maksmise kord Mäksa vallas

Avaliku ürituse korraldamise kord

 

Sotsiaal ja haridus

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Toimetulekuraskustes isikutele täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Sotsiaaltoetuste määrad

Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Hooldajatoetuse kord

Koduteenuse osutamise tingimused ja kordkoduteenuse taotluse vorm

Mäksa valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Puudega lapse hooldajatoetuse kord

Melliste lasteaeda vastuvõtmise kord

Huvitegevuse toetuse määramise kord

Mäksa valla 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ning huvi- ja sporditegevuse toetamise kord

Mäksa  valla sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord, avaldus, leping

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

 

Ehitus

Ehitusmäärus

 

Jäätmemajandus

Jäätmekava aastateks 2008-2012

Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord

Mäksa valla jäätmehoolduseeskiri

 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 

Vallavara, eelarve

Vallavara valitsemise kord

Mäksa valla hankekord

Mäksa valla eelarve reservfondi käsutamise kord 

Mäksa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord

Mäksa Valla eelarvestrateegia 2013-2016

Mäksa Valla eelarvestrateegia 2014-2017

 

Keelumärgi alt sissesõiduload

Mäksa vallas liiklusmärgi sissesõidu keeld keelupiirkonnas liiklemiseks loa väljastamise tingimused ja kord

Toimetaja: MART KEERUTAJA