11.08.17

Sudaste külas Metsaveere ja Veski kinnistul ning lähialal Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneering 2017


Mäksa Vallavolikogu 31.07.2017 otsusega nr 36 on kehtestatud Sudaste külas Metsaveere ja Veski kinnistul ning lähialal Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneering. Planeeringuala pindalaga u 3 ha asub Sudaste külas Tartu-Räpina-Värska maantee ääres. Planeeringulahendusega on kavandatud liita Veski (kt 50101:001:0392), Metsaveere (kt 50101:001:0068) ja Pärna (kt 50101:001:0069) kinnistud ning rekonstrueerida ja võtta puhkekompleksina kasutusele vana veskihoone. Lisaks on planeeritud rajada majutusasutus ning õppe- ja eksponaadihoone ja kompleksi teenindavad rajatised.

Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Planeeringu lisad
Vallavolikogu otsus

Toimetaja: MART KEERUTAJA
22.05.17

Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneering_2016

 
Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 59 on kehtestatud Veskimäe külas Rootsi kinnistu maatüki (kt 50101:003:0060) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud maa-ala jaotamine neljaks üksikelamu maa või hooajalise kasutusega elamu maa krundiks (millele on lubatud rajada 1 põhihoone ja abihoone), üheks virgestusmaa krundiks (millele on lubatud rajada 1 abihoone) ning tehnilise infrastruktuuri rajamine (elektrivarustus, joogi- ja tarbeveevarustus, reo- ja heitvee viimine keskkonda, mahasõit riigi maanteelt, kogujatee).
 
 
 

Kalda 2 kinnistu ja lähiala randumisala detailplaneering_2016


Vallavolikogu 20.06.2016 otsusega nr 31 on kehtestatud Veskimäe külas Kalda 2 (kt 50101:006:0452) ja lähiala randumisala detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud ehitusõigus kuni 170 m2 pindalaga puhkemaja rajamiseks, planeeritud on telkimisalad koos grillimis- ja lõkkekohtadega, rajatakse slipp ja sildumisrajatised kuni 25 väikeujuvvahendi hoidmiseks ja randumissillad, planeeritakse juurdepääsu- ja parkimislahendused ning tehnovõrkudega varustatus.

Seletuskiri
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Tehnovõrgud ja kitsendused
3D illustratsioon
Planeeringu kehtestamise otsus

 

Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 detailplaneering_Mäksal ja Veskimäel_2011

  Vallavolikogu 21.III 2011 otsusega nr 7 on kehtestatud Mäksa ja Veskimäe külas Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 kinnistute (kt 50102:001:0095 ja  50102:001:0096) ja lähialal lihtsustatud korras koostatud detailplaneering. Planeeringulahendus on saanud 02.03.2011 maavanema heakskiidu. Planeeringuga anti ehitusõigus nimetatud kahel kinnistul abihoonete püstitamiseks üksikelamute juurde jõe ürgorule avaneva vaate koridoris, täpsustati kalda ehituskeeluvööndit ja rohevõrgustiku toimimise meetmeid Emajõe kontaktvööndis. Planeeringu kehtestamisega muutub kahe kinnistu osas kehtetuks varasem so 2005 aasta „Kaia- Maia maaüksuste detailplaneering".

 

Planeeringu seletuskiri

Asukoha kaart

Kaia-Maia DP muudatuse ala joonis

põhijoonis

3D- illustreeriv joonis

planeeringu kehtestamise otsus

 

Elektrooniliselt lisatud planeeringu dokumendid (seletuskiri, joonised, otsused ) on informatiivse iseloomuga. Originaaldokumentidega paberkandjal on võimalik tutvuda vallamajas, Poka külas.

Teate koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik, 7 337 607

 

Kastani kinnistu randumis- ja elamuala detailplaneering_Vana-Kastre külas_2011

 

Vallavolikogus otsustati 17.10.2011 KEHTESTADA Maavanema heakskiidu saanud "Kastani kinnistu (kt 50101:001:0096) ja lähiala detailplaneering". Planeeringuga on loodud õiguslikud alused Vana-Kastre külas Emajõe kontaktvööndis maatulundusmaa ümberkujundamiseks elamu- ja väikevujuvahendite randumisalaks (20 sildumiskohta), antud ehitusõigus kolme üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks, püstitamiseks ning tehnoseadmetega (elektrivarustus, reovee omapuhastid ja joogiveetorustik eravõrguna) varustamiseks. Lisaks on planeeritud uue avaliku ühendustee rajamine riigi maanteevõrgust (u 500m), mille rajamise kohustus on reaalkoormatisena üle antud Kastani kinnistu igakordsetele omanikele ja kantud kinnitusraamatusse.

 Planeeringu kehtestamise otsus jõustus ajalehes Postimees teate ilmumisest st 08.nov 2011.
 

Asukohaskeem

Planeeringuala geoloogiline uuring

Emajõe vee üleujutustaseme analüüs

planeeringu kehtestamise otsus

Põhijoonis

3D illustratsioon

Seletuskiri
 

Elektrooniliselt lisatud planeeringu dokumendid (seletuskiri, joonised, otsused ) on informatiivse iseloomuga. Originaaldokumentidega ja ametiasutuste kooskõlastustega paberkandjal on võimalik tutvuda vallamajas, Poka külas

Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik 18.10.2011

 

ROHTLA detailplaneering_Veskimäe külas_2009

 

Mäksa Vallavolikogu 16.juuni 2009 otsusega nr 22 otsustati Veskimäe külas asuva ROHTLA kinnistu (kt 50101:006:0417 ja 50101:006:0418) lähiala detailplaneering KEHTESTADA. Detailplaneeringu maa-ala suurus on u 10,5 ha. Planeeringuga anti ehitusõigus kuni 7 uue üksikelamu püstitamiseks, teedevõrgu rajamiseks ja maatulundusmaa kinnistu jagamiseks eraldi üksusteks Emajõe kontaktvööndis.

Planeeringu kehtestamise otsus jõustus ajalehes Postimees teate ilmumisest st 30.juuni 2009.
 

planeeringuala asukohaskeem

kehtestamise otsus

Planeeringu seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

3d- illustratsioon

NB! Kodulehel nähtavad tekst ja joonised on informatiivse iseloomuga. Kehtestatud planeering originaaldokumnendina paberkandjal asub vallavalitsuse ruumides, vallamajas, Poka külas
 

 

Sarakuste kinnistu I maatüki detailplaneering Sarakuste külas_2011


 

Vallavolikogu 18.04.2011 otsusega nr 15 otsustati KEHTESTADA Maavanema heakskiidu saanud "Sarakuste kinnistu (kt 50102:001:0025) ja lähiala detailplaneering". Planeeringuga on loodud õiguslikud alused: maatulundusmaa jagamiseks viieks krundiks, antud ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks ning tehnoseadmetega varustamiseks Emajõe kontaktvööndis ning alale kavandatud juurdepääs riigi maanteelt.

Planeeringu kehtestamise otsus jõustub ajalehes Postimees teate ilmumisest st 03.mai 2011.
 

Planeeringuala asukohaskeem

volikogu otsus planeeringu kehtestamiseks

Põhijoonis

3D illustratsioonjoonis

Planeeringu seletuskiri I osa

Planeeringu seletuskiri II osa
 

Elektrooniliselt lisatud planeeringu dokumendid (seletuskiri, joonised, otsused ) on informatiivse iseloomuga. Originaaldokumentidega ja ametiasutuste kooskõlastustega paberkandjal on võimalik tutvuda vallamajas, Poka külas.

Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik, 7 337 607


 

VOORU detailplaneering_ Kaagvere külas_2009

AMETLIK TEADE

Mäksa Vallavolikogu 17.II.2009 otsusega nr 5 otsustati Kaagvere külas nõrgalt kaitstud põhjaveega alal asuva Vooru kinnistu (kat.tunnused 50101:001:0487) ja lähiala detailplaneering KEHTESTADA. Planeeringuala suurus kokku on ca 3,83 ha. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus olemasoleva majavalduse juurde püstitada kuni 12 uut üksikelamut, kruntida senine maatulundusmaa elamukruntideks, rajada nende juurde majavaldusi teenindav virgestus- ja puhkeala ning tehniline infrstruktuur: tee, puurkaev, veetorustikud, sertifikaadiga reovee kogumismahutid. Planeering kehtestati MÄRKUSEGA, et planeeringuala lahtikruntimine ja kruntidele ehituslubade väljastamine on võimalik alles pärast uute elamute tarbeks uue juurdepääsusuuna avamist planeeringu Positsioonil 19 st üle Kivi kinnistu Vana-Kastre-Roiukõrvalmaanteele (nr.22260)

Teate koostas: Andre Kaareste, ehitus- ja keskkonnanõunik, 23.02.2009

PS. ALA HOONESTAMINE ON VÕIMALIK VASTAVALT PLANEERINGUS MÄÄRATUD EHITUSJÄRJEKORRALE (vt seletuskiri)


asukohaskeem

Kehtestamise otsus

Detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

2D-illustratsioon MÄEOTSA detailplaneering_ Mäksa külas_ 2008

 

Mäksa Vallavolikogu 15.septembri 2008 otsusega nr 34 otsustati Mäksa külas asuva Mäeotsa kinnistu (kat.tunnused 50101:003:0066) maa-alal detailplaneering KEHTESTADA. Detailplaneeringu maa-ala suurus kokku on ca 3,81 ha. Detailplaneeringuga antakse võimalus olemasoleva majavalduse juurde ehitada täiendavalt kuni kolm uut üksikelamut ja neid teenindavad tehnovõrgud sh puurkaev, maa-ala kruntida ja rajada uus juurdepääs.

Andre Kaareste, ehitus- ja keskkonnanõunik
 

Kehtestamise otsus

3D illustratsioon
Seletuskiri
Põhijoonis


Kaagvere uue koolikompleksi detailplaneering_2011

 

Vallavolikogus otsustati 18.04.2011 maavanema heakskiidu alusel KEHTESTADA Kaagvere uue koolikompleksi ja lähiala detailplaneering. Planeeringuga on antud ehitusõigus uue 2 korruselise koolihoone ja kuni 10 perelamu tüüpi õpilaskodu püstitamiseks, eraldatakse hoonetekompleks piirdega ümbrusest, ühendatakse tehnoseadmete ühisvõrkudega ja rajatakse uue kooli tarbeks uus teeühendus. Lisaks kohustatakse 3-korruselise vana koolihoone igakordset omanikku sulgema hoone vandalismikindlalt kuni rekonstrueerimiseni.

 

 Planeeringu kehtestamise otsus jõustus ajalehes Postimees teate ilmumisest st 01.juuni 2011.

 

olemasolev olukord

planeeringuala funktsionaalsete seoste joonis

planeeringu kehtestamise otsus

põhijoonis

tehnov6rkude joonis

3D illustreeriv joonis

Seletuskiri

 

 

Elektrooniliselt lisatud planeeringu dokumendid (seletuskiri, joonised, otsused ) on informatiivse iseloomuga. Originaaldokumentidega ja ametiasutuste kooskõlastustega paberkandjal on võimalik tutvuda vallamajas, Poka külas

Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik, 18.05.2011Vana-Kastre külas Teekoha detailplaneering

 

Teekoha DP seletuskiri

Teekoha DP p6hijoonis

Kehtestamise otsus

 
Väike-Toome detailplaneering Veskimäe külas_2010
  

 

Mäksa Vallavolikogu 26.II otsusega nr 9 on Veskimäe külas VÄIKE-TOOME kinnistu (kt 50101:003:0220) ja lähiala detailplaneering KEHTESTATUD. Planeeringuga anti ehitusõigus 2 uue üksikelamu püstitamiseks, teedevõrgu ja tehnoseadmete rajamiseks ja  kinnistu jaotamiseks kaheks eraldi krundiks Emajõe kontaktvööndis. Määratud on meetmed kallasraja, maakondliku rohevõrgustiku ja maanteelt Emajõe ürgoru suunas vaatesektorite jätkuvaks toimimiseks. Kalda ehituskeeluvööndit on Keskkonnaameti peadirektori nõusolekul vähendatud. Maavanem andis planeeringule heakskiidu.

Planeeringu kehtestamise otsus jõustus ajalehes Postimees teate ilmumisest st 18.märts 2010.
 

Asukohaskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Illustratsioon 1

Illustratsioon 2

Seletuskiri
 

Elektrooniliselt lisatud planeeringu dokumendid (seletuskiri, joonised, otsused ) on informatiivse iseloomuga. Originaaldokumentidega paberkandjal on võimalik tutvuda vallamajas, Poka külas.

Teate koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik, 7 337 607MÄGRA detailplaneering_ Kaagvere külas_ 2007

Seletuskiri

Mägra kinnistu detailplaneeringu põhikaart

Mägra kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsus


Tamme-Mäe ja Tamme-Jõe detailplaneering_Veskimäel_2009

 

Mäksa Vallavolikogu 07.IX otsusega nr 40 otsustati Veskimäe külas Emajõe kontaktvööndis TAMME-MÄE kinnistu (kt50101:006:0117) ja TAMME-JÕE kinnistu (kt50101:006:0118) ning lähiala detailplaneering KEHTESTADA. Planeeringuga anti õigus muuta maakasutust nii, et senine põllumaa jaotakse kolmeks maaüksuseks, anti ehitusõigus 3 üksikelamu ja nende juurde abihoonete püstitamiseks ühtse taluõue struktuurina ja majavaldusi teenidavate tehnoseadmete (veevõtukaevud, reovee imbväljakud ja elektrivarustus) rajamiseks. Emajõe äärde jääb erakasutuses olev maatulundusmaa, mis jaotatakse hoonestajate vahel kolmeks kasutusalaks ning veepiirile kavandati sildumisrajatised iga uue majavalduse tarbeks eraldi. Määrati meetmed avaliku kallasraja ja rohevõrgustiku jätkuvaks toimimiseks ja paigutuseks maastikul. Maavanem on andnud planeeringule heakskiidu.

Planeeringu kehtestamise otsus jõustus ajalehes Postimees teate ilmumisest st 17.sept 2009.

 

ASUKOHASKEEM

kehtestamise otsusseletsukiri

detailplaneeringu seletuskiri

põhijoonis

tehnov6rkude joonis

kooskõlastused

3d- illustratsioon (joonis)

 

NB! Kodulehel nähtavad tekst ja joonised on informatiivse iseloomuga. Kehtestatud planeering originaaldokumnendina paberkandjal asub vallavalitsuse ruumides, vallamajas, Poka külas

Teate koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik, 7 337 607


Aruaia külas Vomma detailplaneering

Aruaia külas asuva Vomma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vomma detailplaneeringu seletuskiri


Vomma detailplaneeringu põhiplaani, olemasoleva olukorra ja 3-D joonisega on võimalik tutvuda Mäksa vallamajas tööpäeviti 8.30-17.00.


Melliste külas Kallaku detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis


Parve kinnistu detailplaneering Vana-Kastres_2006

planeeringu kehtestamise otsus
planeeringu joonis
planeeringu 3D illustratsioon
planeeringu seletuskiri

Kaia ja Maia detailplaneering_Mäksa ja Veskimäe külas_2005 (Ürgoru elamu- ja randumisala)

Seletuskiri
Kaia ja Maia DP asukohaskeem
Kaia ja Maia DP põhijoonis
Kaia ja Maia DP tehnovõrgud
Kehtestamise otsus
alates 21.03.2011 kehtetu osa joonis
 

Toimetaja: MART KEERUTAJA