13.01.16

Riigimaanteed (kaart)

Riigi tugimaanteedest läbib Mäksa valda Tartu - Räpina - Värska maantee. Maantee on kõvakattega ning hea sõidetavusega.

 Riigi kõrvalmaanteedest läbivad ja paiknevad Mäksa vallas Vana-Kastre - Roiu (kõvakattega), Kaagvere kooli tee (enamjaolt kõvakattega), Melliste - Heiti (osalise kõvakattega), Vana-Kastre - Kastre - Võnnu (enamjaolt kõvakattega), Melliste - Võõpste (osalise kõvakattega), Mäksa - Tammevaldma (kruusakattega) ka Vana-Kastre - Miku (kõvakattega) maanteed. Nimetatud maanteed on rahuldava sõidetavusega.

Kõiki riigimaanteid hooldab käesoleval ajal AS Tartumaa Teed, ööpäevane teeinfo tel 5149825.

Talihoolde kaart Tartu maakonnas

seisunditasemed

Kohalikud teed

Mäksa vallas on kohalikke avalikke teid (nö vallateid) 2012 aasta alguse seisuga 79,5 km. Neist 2,35 km on kõvakattega ja 77,15 kruusakattega. Mäksa vallas avalikult kasutatavaid tänavaid ei ole. Kohalikud teed on enamjaolt rahuldavas olukorras. Teedest on hiljuti remonditud ligikaudu 10%, nende olukord on hea. Kohalike teede hoolduseks korraldatakse avalikud hanked. Vähesel määral toimub teede hooldus vallavalitsuse tehnikaga.

 

Suvisel perioodil toimub kruusakattega teede greiderdamine ja kõikide avalike teede teepeenardelt rohu ja võsa niitmine. Talvisel perioodil hooldatakse kõiki avalikke teid lumetõrje teostamisena. Libedusetõrjet teostatakse vähesel määral ohtlikes kohtades. Talvisel ajal toimub lumetõrje ka erateedel, mida kasutatakse igapäevaselt elukohta/ettevõttesse/asutusse pääsemiseks. Erateedel tagatakse elementaarne ligipääs.

 

Kohalike avalike teede hoolduse ja remondi korraldamine on vallavalitse majandusteenistuse ülesanne.

 

Kergliiklusteed

Kergliiklusteed paiknevad Mäksa vallas Melliste külas Tartu - Räpina - Värska riigimaantee mõlemas servas, Melliste A ja O kaupluse ja Järve tee vahelisel lõigul (osaliselt valgustatud) ning Melliste - Võõpste riigimaantee ja Oraviku ringtee vahelisel lõigul (täielikult valgustatud). Kergliiklusteed hooldab vallavalitsus koostöös riigmaantee hooldajaga.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustus paikneb Mäksa vallas Melliste, Kaagvere, Mäksa, Kastre, Võõpste ja Poka külades tiheasustuspiikondades, kortermajade, bussipeatuste ja avalike hoonete läheduses. Kõik valgustussüsteemid on Mäksa valla omandis ning valgustusele jms kuluvad vahendid nähakse ette Mäksa vallavalitsuse eelarves.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA